Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Ekonomi
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

Vård och omsorg

Ekerö kommun ska vara en bra kommun för alla. Ingen ska behöva oroa sig för att inte få den hjälp och den omsorg som behövs. De äldre i Ekerö blir fler och fler. Många är friska men åtskilliga behöver stöd från kommunen. De flesta äldre vill bo kvar i sin invanda miljö. Kommunen måste därför kunna erbjuda en hemtjänst med hög kvalitet och flexibilitet.

Vi anser att stödet inte bara ska handla om att ge de äldre stöd för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Det ska också finnas en valfrihet som gör att man även som äldre eller omsorgstagare kan känna sig trygg. Ekerö måste kunna erbjuda många olika boendeformer och många olika former av stöd.

Friskvård i stället för sjukvård
Vi vill införa ett friskvårdsbidrag till de äldre. Med ett bidrag som uppmuntrar till aktiviteter så tror vi att det skulle ge senioren ett värdigt åldrande. Många studier visar att styrketräning ger bra resultat för äldre. Det bidrar till en bättre hälsa och minskar behovet av vård. Öpartiet vill därför satsa på mer friskvård till äldre.Handikappomsorg
Som Ekeröbo ska du kunna känna dig trygg och själv bestämma över din tillvaro. För att skapa trygghet för både brukare och personal ska handikappomsorgen inte privatiseras mot brukarnas vilja. Däremot ska olika driftsformer utredas vid start av ny verksamhet. Det ger möjlighet till ett aktivt val för brukarna och deras företrädare, och ska inte som i dag baseras på ideologiska beslut. Vi anser att det ska införas en brukarombudsfunktion. Det är av största vikt att kommunen följer lagen om stöd och service (LSS) och att medborgarnas lagliga rätt bibehålls enligt intentionerna, för att undvika att gällande lag urholkas och se till att goda levnadsförhållanden skapas.

Även handikappade kommunmedborgare har behov av olika boendeformer alltifrån egna lägenheter till mer integrerat boende. Öpartiet vill hjälpa till att förbättra bostadssituationen för dem som behöver anpassade bostäder.

Under föregående mandatperiod 2010-2014 har vi försökt verka för utökat föräldrastöd till diagnostiserade föräldrar. Genom vår motion år 2015 infördes ett nytt familjeteam där föräldrar, barn och ungdomar kan få hjälp och stöd. Vi vill att Ekerö kommun tar till sig och skaffar sig den kompetens som behövs liknande den som finns i Uppsala (SUF- Samverkan, Utveckling, Föräldraskap) samt startar speciella team som hjälper barnen att bo kvar hos sina biologiska föräldrar i stället för att placeras utanför det egna hemmet. Det blir en förbättring framför allt för familjerna och barnen men även för kommunen som kan undvika dyra placeringar.

Att bli äldre
Det ska vara tryggt att åldras i Ekerö. Var och en ska kunna välja den vård och omsorg som den äldre har behov av. Man ska inte som äldre tvingas flytta från sin hembygd. Nya bostäder för de äldre måste snarast byggas i både tätorter och ytterområden. Detta för att skapa möjlighet att bo kvar i sin hembygd med närhet till vänner och bekanta. För att underlätta för den som vill vårda sin maka/make i hemmet måste behovet av dagvårdsplatser och korttidsboende ses över.Mellanboende och trygghetsboende
Många äldre önskar komma till ett mindre boende gärna med gemensamhetslokaler, som ger möjligheter till träffar och umgänge. Denna typ av boende saknas i kommunen i dag. Behovet av ”mellanboende” dit den äldre kan flytta när vederbörande fortfarande är relativt frisk och pigg måste tillgodoses. För dem som har behov av lite mer vård anser Öpartiet att trygghetsboenden ska byggas. Trygghetsboende är en boendeform dit äldre kan flytta utan biståndsprövning för att känna sig trygga.

Utveckla Färingsöhemmet
Under 2017 lades Färingsöhemmet ned, i samband med att äldreboendet i Stenhamra blev klart. Men vi tror inte att det nya boendet kommer att kunna tillgodose det stora behovet av bostäder för äldre på norra Färingsö. Många vill bo kvar i sina gamla hemtrakter i Färentuna och Hilleshög. Färingsöhemmet kan drivas vidare som ett s.k. trygghetsboende eller någon annan sorts kollektivboende med särskild inriktning på äldre personer. Vi tror att med litet kreativitet är det möjligt att bevara en grupp bostäder för äldre medborgare som vill bo tillsammans. De ska känna sig trygga i en fin miljö som också stärker den sociala samvaron. Även för kommunens ekonomi vore det ett lyft om flera medborgare som idag bor ensamma i avlägsna stugor kunde betjänas av hemtjänsten under ett och samma tak. Vi vet att bevarandet av Färingsöhemmet är en hjärtefråga för många medborgare på norra Färingsö såväl yngre som äldre. Om Färingsöhemmet finns kvar stärks också Kungsbergas roll som ”serviceort”, som översiktsplanen säger. Vi vill se Färingsöhemmet som ett mellanboende för äldre.

Fler särskilda boenden
Ekerö behöver flera platser i särskilt boende. Det är inte acceptabelt att äldre måste flytta utanför kommunen för att få den vård de behöver. Vi anser därför att det redan nu är hög tid att planera för ytterligare boenden. För att säkerställa olika boendeformer vill Öpartiet att äldreboendet i Stenhamra också ska ha ett trygghetsboende. Vi vill även att det i anslutning till äldreboendena byggs utomhusgym.

”Egen tid” på våra särskilda boenden
Öpartiet vill ge de äldre mer makt över sin tid. Därför vill vi införa ”egen tid” på våra särskilda boenden. ”Egen tid” innebär att den boende får disponera en i personalen ett visst antal timmar per vecka. Det ger de äldre en verklig möjlighet att bestämma hur de vill leva sina liv. Åka till biblioteket och låna talböcker, ta en fika i centrum eller gå en promenad?

Samlingslokaler för äldre
Flera kommundelar saknar samlingslokaler för äldre, det vill säga lokaler dit man som dagledig kan gå för att umgås, läsa, dricka kaffe eller delta i en aktivitet eller kurs. Stockbygården i Stenhamra är ett gott exempel på hur en sådan lokal kan organiseras och drivas. Vi ser gärna att det byggs ett centralt beläget aktivitetshus för både ungdomar och äldre.

”Fixar-Malte”
Öpartiet anser att kommunen bör se till att det finns tillgång till en Fixar-Malte, det betyder att någon som kan hjälpa äldre invånare med riskfyllda vardagssysslor. Inte minst för att förebygga att allt fler äldre skadas i fallolyckor i hemmet. Personen hänger upp gardiner, byter glödlampor, skottar snö, sätter upp tavlor och annat som kan vara svårt för den med darriga ben och en syn som sviker. Samtidigt spanar Fixar-Malte efter faror i hemmen – såsom mattkanter, lösa sladdar och hala badkar.