Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Ekonomi
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

Socialt ansvar

De flesta företag anser att det lönar sig att iaktta socialt ansvar i arbetet.

Ekerö bör ha konkreta handlingsplaner för att nå högt uppsatta mål inom såväl miljömässiga, etiska som sociala områden. Socialt ansvar innebär respekt för människorna i vår omvärld och omtanke om framtida generationer som ska ärva vår jord.

Socialt ansvar är också en nyckel till framgång.

Minimikrav för socialt godtagbar upphandling
Kommunens upphandlingspolicy ska innehålla minimikrav för socialt hållbar upphandling. De lägsta kraven ska vara den grundläggande internationella arbetsrätt som uttrycks i ILO:s (International Labour Organisation) så kallade
kärnkonventioner:


Förenings- och organisationsfrihet
Förbud mot tvångsarbete
Förbud mot barnarbete
Förbud mot diskriminering

De företag som tar ett socialt ansvar och som kräver att deras underleverantörer tar samma ansvar ska premieras vid Ekerö kommuns upphandlingar.

De företag som vill komma i fråga vid en upphandling ska följa några grundläggande principer för ansvarstagande:


Ansvar att veta:
Det går inte att skylla på att man inte kände till förhållandena hos en underleverantör. Man måste söka kunskaper om produktionens villkor.
Ansvar att försöka påverka sociala missförhållanden i produktionskedjan
Ansvar och makt följs åt: Ju större företag desto större ansvar
Ansvar att inte dra fördel av andras överträdelser.
Brott mot människor och miljö får inte utnyttjas som en konkurrensfördel.
Ansvar att inte medverka.
Ett företag måste vara berett att avstå från affärssamarbete om det förekommer allvarliga brott mot grundläggande principer.

”Särskilda kontraktsvillkor” är lösningen!
Numera är det möjligt att vid upphandling ta in antidiskrimineringsklausuler i så kallade ”särskilda kontraktsvillkor”. Sådana villkor påverkar inte själva anbudsprocessen. De skrivs in i kontraktet när anbudet tilldelats en leverantör. EU-kommissionen har i ett tolkningsmeddelande gett exempel på vilka krav som kan ställas:


Krav på att anbudsgivaren ska anställa arbetslösa eller anordna utbildning för ungdomar
Krav på att anbudsgivaren ska vidta åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen eller mångfald i fråga om etniskt ursprung
  Krav på att uppdragstagaren följer bestämmelserna i ILO:s grundläggande konventioner
Krav på att uppdragstagaren för utförandet av kontraktet anställer ett större antal personer med funktionshinder än vad lagstiftningen kräver
Krav på personalstat
Krav på kollektivavtal.

Fairtrade
Etisk konsumtion ska också främjas i Ekerö kommun genom att vi arbetar för att öka konsumtionen av Fairtrade-produkter. Många av de varor som upphandlas produceras i utvecklingsländer. Fairtrade-varor har producerats under förhållanden som uppfyller ILO:s kärnkonventioner och som garanterat producenten skälig betalning.

Ekerö ska bli ett Fairtrade City!
Ekerö kommun ska arbeta för att så fort som möjligt bli diplomerad som ett ”Fairtrade City”. För detta krävs bland annat att kommunen genom till exempel ramavtal kan erbjuda Fairtrade-produkter när de finns som alternativ- till exempel kaffe, te, bananer, kakao, apelsiner och fotbollar.

Vid en befolkning över 20 000 krävs också ett utbud av minst 40 rättvisemärkta produkter fördelat på fem butiker och minst fyra kaféer, restauranger eller där det serveras rättvisemärkt kaffe.

Lokal upphandling
Kommunen ska vid upphandling alltid se till att miljöhänsyn tas, bland annat genom att försöka minimera transportarbetet. Finns lämpliga produkter på den lokala marknaden ska de köpas där om det inte finns starka skäl att välja en annan leverantör.

Kommunens produktion ska ges möjlighet att lägga anbud.

 
”Socialt ansvar
innebär
respekt för
människorna
i vår omvärld
och
omtanke om
framtida
generationer
som ska
ärva vår jord. ”