Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Ekonomi
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 
Bostadsrätter

Miljön är ett starkt skäl att bosätta sig i Ekerö.
Vi har goda förutsättningar att bygga fler småhus och flerbostadshus utan att förstöra vårt odlingslandskap och vår naturmiljö.

Öpartiet vill ha en målmedveten politik grundad på en bostadsförsörjningsplan som tar hänsyn till dem som inte vill eller har råd att bo i småhus eller i bostadsrätt.

Krav ska ställas på byggföretagen att minst hälften av de nya bostäderna ska vara hyresrätter. Vi anser också att inom bostadsbeståndet ska det finnas bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och äganderätt.

Ekerö Bostäders nya riktlinjer för att hyra lägenhet diskriminerar vissa grupper inom bostadsmarknaden. Mot bakgrund av att villkoren på arbetsmarknaden förändras mot högre andel timanställningar och andra tillfälliga anställningsformer innebär detta absoluta krav att människor utan fast anställning/månadslön får allt svårare att intyga sin inkomst och komma in på bostadsmarknaden. Även studerande får allt svårare att ordna ett eget boende.

Vi anser att det bör finnas möjlighet till undantag från kravet om hyran kan säkerställas på annat sätt, till exempel genom borgensåtagande, eventuellt under en begränsad tid.

Hyreslägenheter viktigast
Det viktigaste är att möta efterfrågan på lägenheter. Våra ungdomar har svårt att hitta bostäder till rimliga priser. Även äldre ensamstående efterfrågar mindre hyreslägenheter. I juni 2018 var det 8 327 personer i Ekerö Bostäders kö, där 2 802 är aktivt sökande. Vi vill på sikt bygga bort bostadskön.Ekerö Bostäder
Ekerö Bostäder ska vara kvar i kommunal regi och utvecklas.
Det var Öpartiet som tog initiativet till att kräva den folkomröstning, som förhindrade att bolaget såldes ut. Vi anser att minst två boenderepresentanter ska ha plats i styrelsen. Även personalföreträdare ska erbjudas plats i styrelsen.Bostadsförsörjningsplan
I dag är bostadsbristen sådan att sociala förturer i praktiken inte kan förekomma i vår kommun. Vi vill ha en målmedveten politik grundad på en bostadsförsörjningsplan som ska garantera att vi kan erbjuda de sociala förturer som behövs och att bostadsfrågan löses på ett rimligt sätt även för dem som inte vill eller har råd att bo i småhus eller bostadsrätt.

Vi ska inte bara satsa i Ekerö centrum. Bland annat behövs en total upprustning av de nergångna centrumområdena Träkvista och Stenhamra. Processen är i gång men måste påskyndas. De boende i områdena ska kunna påverka utformningen under hela processen. Bostadsbyggande är också en förutsättning för att Ekerö ska kunna ta emot sin andel av de flyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige.

Tjänstebostäder
Att Ekerö är en tillväxtkommun medför ett stort utbyggnadsbehov inom den kommunala kärnverksamheten, vilket inte bara innebär fysiska lokaler utan framför allt ett stort rekryteringsbehov av kompetenta anställda.

Detta innebär som vi ser det att Ekerö kommun behöver tänka nytt för att attrahera yngre och välutbildade medarbetare det vill säga morgondagens arbetskraft, likväl som att behålla nyckelpersoner inom den kommunala organisationen.

Ett sätt i en region med kraftig bostadsbrist för att lösa detta skulle kunna vara – tjänstebostäder.

Kooperativt boende
Kooperativt boende ska erbjudas i Ekerö kommun. Där hyr hyresgästen sin lägenhet på ungefär samma villkor som en vanlig hyreslägenhet. Skillnaden är att hyresgästen hyr av en ekonomisk förening, en kooperativ hyresrättsförening där hen också är medlem. Det ger rimliga boendekostnader och stort inflytande över det egna boendet. Det ska finnas en verklig valfrihet även när det gäller boendeformer.

Bygglov
Vi har ett starkt engagemang i bygglovsfrågor. Boendet betyder mycket för livskvaliteten och att nekas bygglov utan rimlig grund kan påverka familjer mycket negativt. En del har hänt sedan Öpartiet kom med i politiken för 12 år sedan, men vi är inte nöjda. Medborgarna måste kunna uppleva handläggningen av bygglovsärenden som rättvis, logisk, med snabb hantering och begriplig.

Vi vill också att Ekerö får en mer innovativ syn på bygglov. Varför inte stödja generationsboende med flera hus på tomten, eller se positivt på ett gäng ”55-plussare” som vill bygga flera småhus och gemensamma utrymmen på en lite större tomt.