Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
EkonoÖpartiet - Ekonomimi
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 
Vår miljö

Ekerö ska som ekokommun möjliggöra och stimulera en hållbar miljöpolitik samt utveckla olika alternativ för energi- och avloppsanläggningar, t.ex. bioreningsverk, solpaneler och privata vindkraftverk. Vi ska leva upp till begreppet ekokommun i praktiken och inte bara som bekännelse i valtider. Det kostar att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle men det måste det få göra. Det är vi skyldiga kommande generationer efter åratal av misskötsel.

Att göra fel eller inte göra någonting alls kostar enormt mycket mer. Följden kan i värsta fall bli skador som inte går att reparera på människor och allt levandes livsmiljö. Allt finns att vinna på en långsiktig, hållbar miljöpolitik. Vi vill att kommunen ska stödja samåkningsprojekt liknande det som startats på Adelsö.

Miljöanpassning av kommunens fordonspark
Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna i vår tid. Det borde den även vara för Ekerö kommun. Ekerö som ekokommun borde föregå med gott exempel. Vi ser att bilen som färdmedel kommer att vara en viktig del i vår verksamhet under överskådlig framtid. Bilen som färdmedel skapar frihet och förutsättningar för den enskilde medarbetaren att lättare forma sin arbetsdag, varför vi ser att fokus bör ligga på att minimera utsläppen från bilarna snarare än att omöjliggöra bilanvändandet som många politiska krafter vill.

Vi vill att kommunen ska utforma en inköpsstrategi och utbytesplan avseende Ekerö kommuns driftbilar i syfte att gå från fossilberoende bilar till fossiloberoende bilar. Strategin och planen ska innebära att Ekerö kommun uppfyller det nationella målet om att vara fossiloberoende till år 2030. Vi vill också att kommunen ska undersöka de stödformer som finns på europeiskt, nationellt och regionalt plan i syfte att skapa medfinansiering och ett påskyndande av att gå från fossilberoende bilar till fossiloberoende bilar.

Biogas
I Stockholm måste även gasdrivna bilar köras på fossilt bränsle eftersom det finns för lite biogas. Det leder för närvarande till dubbelt så stora utsläpp som om bilarna körts på ren biogas. En utmärkt råvara för att producera mer biogas är mat som slängs från hushåll och storkök. Även gödsel är en utmärkt råvara för biogasframställning. Vi anser att Ekerö ska fortsätta ta till vara matavfall och gödsel för att producera biogas, samt undersöka möjligheterna till finansiering via EU-bidrag.

Energi
All energianvändning påverkar miljön mer eller mindre. Det är viktigt att den lokala energi- och klimatpolitiken syftar till en effektiv och hållbar energianvändning med låg negativ inverkan på klimatet, miljön och människors hälsa.

Öpartiet ser att fokus måste öka på åtgärder för att minska energianvändningen där fortsatt energieffektivisering inom kommunens verksamhet och i kommunens verksamhetslokaler bl.a. genom ökad anslutning till fjärrvärme, samt en övergång till resurssnåla och miljöanpassade transporter, solcellsanvändning m.m.

Öpartiet ser att kommunen mer aktivt bör söka både stöd och samarbete med exempelvis Energimyndigheten likväl som att använda och utveckla den kommunala energirådgivningen. Här finns både miljövinster att göra likväl som direkta kostnadseffektiviseringar.

Mälaren - toalett eller dricksvattentäkt?
2,5 miljoner människor får sitt dricksvatten och äter fisk från Mälaren, så även de som bor i Ekerö kommun och inte har egna brunnar. Nedsmutsning och övergödning gör att vattnet inte når EU:s kvalitetskrav.

Förbudet att från och med 2015 släppa ut avloppsvatten från fritidsbåtar kommer att på sikt ge bättre vatten, men det räcker inte. Tidigare undersökningar har visat på mycket höga halter av metaller och organiska miljögifter.

Ett av de största hoten mot Mälarens vatten är förekomsten av bromerade flamskyddsmedel, t.ex. perfluoroktansulfat, PFOS, som under 80- och 90- talet spreds i stora mängder från bland annat brandsläckningsskum. Bara i Stockholmsområdet finns 38 brandövningsplatser.

Detta ämne har också använts i kläder och möbler. PFOS bryts inte ner utan lagras i fisk och giftet misstänks bland annat vara hormonstörande, skada levern och ge cancer hos människor. Vi anser att förekomsten av PFOS är en miljöskandal som måste tas på fullt allvar.

Det är av största vikt att Mälarens vatten ges högsta prioritet. Öpartiet vill verka för att möjliga riskområden noggrant kartläggs, så att de kan saneras och Ekerös invånare i framtiden utan risk kan dricka vatten och äta fisk från Mälaren.

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp är det mest miljövänliga alternativet. Därför ska kommunen verka för att det kommunala vatten- och avloppssystemet byggs ut där så är möjligt. Det är också av största vikt att åtgärder görs i omvandlingsområdena, de så kallade K2-områdena, för att skapa möjlighet för permanent boende.

Det är inte hållbart att år ut och år in säga ”Nej, nej, nej!” till medborgarnas förslag till andra miljövänliga alternativ. I stället för att avslå en ansökan bör kommunen ge ett tidsbestämt tillstånd i avvaktan på att det vidtas åtgärder.

Det är viktigt att gästhamnar i Ekerö kommun som till exempel Ekerö centrum och Birka snarast förses med möjlighet att tömma båttoaletter!

Strandskyddet
Vi oroas av att kommunen gång på gång beslutar om avsteg från strandskyddet. Vi vill bevara och förstärka strandskyddet och värnar om medborgarnas rätt att ta del av Mälarens vackra stränder. Vi ser positivt på att det sker satsningar för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Kommersiella satsningar och ingrepp i känslig natur och kulturområden bör dock ske med stor försiktighet och vara väl övervägda så att Ekerös särart och stora naturvärden inte påverkas negativt och oåterkalleligt. Vi anser att satsningar för landsbygdsutveckling är något som måste pågå hela tiden och möjliggöra för en landsbygd att vara levande under hela året och över generationsgränserna.Kemikalier
Allting är uppbyggt av kemiska ämnen, i vardagligt tal även kallat kemikalier. Maten vi äter, vi själva, djur och växter, vatten och luft. Det är viktigt att komma ihåg att alla kemikalier inte är farliga, utan det är vissa kemikalier som är det. De kemikalier som vi vet är farliga kan orsaka till exempel akut förgiftning, cancer eller allergier. Kemiska ämnen kan läcka ut och sprida sig från olika saker i vår omgivning – till exempel leksaker, kläder, elektronik, kosmetika och byggmaterial.

Maten vi äter kan innehålla rester av bekämpningsmedel och eventuella skadliga tillsatser i livsmedelsförpackningar kan vandra över till livsmedel. Detta är speciellt farligt för våra yngsta medborgare. Öpartiet vill därför satsa på en giftfri förskola och skola som ett första steg.

Plast
Den ökade användningen av konstgräs gjort av plast måste upphöra, eftersom små partiklar från detta i stor utsträckning letar sig ned i Mälarens vatten. Samma negativa effekt uppstår även genom det ”bekväma” sättet att ersätta den gamla höladan med plastfolie ute på fälten. Sedan plasternas införande i mitten av 1900-talet har användningen kommit att omfatta allt mer områden i det vardagliga livet i både nödvändiga och onödiga sammanhang. År 2009 producerades 230 miljoner ton. Tyvärr gör kortsiktig, okunnig och profitgrundad hantering att allt mer av denna plast hamnar i naturens kretslopp med katastrofala följder.

Plast återfinns i till exempel leksaker, kosmetika, idrottsanläggningar, förpackningar, kläder och i mer eller mindre tvivelaktiga sammanhang. Det stora och akuta problemet är att ta hand om de enorma mängder av plast som sprids i vår natur, hav, sjöar och reningsverk. Kommunerna har ansvar för renhållning och avfall men saknar adekvata kraftfulla planer för plaster och då särskilt mikroplaster. Som exempel kan nämnas att en av de fotbollsplaner av normal storlek med konstgräs som Ekerö kommun ansvarar för ensamt släpper ut mellan 3-5 ton granulat per år enligt en rapport från Swedish Environmental Research Institute 2016. Öpartiet anser att detta måste upphöra och att Ekerö kommun snarast byter ut dessa konstgräsplaner mot miljövänliga material.Det finns nu ingen av de mest avlägsna platserna på vår planet som inte innehåller små partiklar av plast. Detta måste upphöra om vi inte inom en inte alltför avlägsen framtid skall stå inför en miljökatastrof av episka mått. Vi vill att användningen av plast i särskilt onödiga sammanhang starkt begränsas, att kommunen byter ut sina konstgräsmattor och installationer på skolgårdar och lekplatser mot miljövänliga material, att det upprättas en handlingsplan för att eliminera fria plaster i natur och sjövatten.

Öpartiet vill också att Ekerö kommun på ett kraftfullt sätt stimulerar till minskad användning av plast i alla sammanhang, att kommunen i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) försöker påverka regering och riksdag till en ny lagstiftning som starkt begränsar användning av plaster samt genomför en plan för omhändertagande av all fri plast.

Radon
Radon i våra bostäder och dricksvatten orsakar enligt strålskyddsmyndigheten ca 500 lungcancerfall per år. Sverige har ett gränsvärde på 200bq (becquerel) samtidigt som WHO sänkt gränsvärdet till 100 bq. Norge och flera andra länder har sänkt gränsvärdet till WHO:s rekommendationer, men inte Sverige.

Öpartiet anser att gränsvärdet även i Sverige bör sänkas till WHO:s rekommenderade gränsvärde. 500 cancerfall per år är 500 onödiga fall som kan undvikas med rätt åtgärder. Ekerö kommun kan följa WHO:s rekommendation för att värna om folkhälsan och underlätta åtgärder för sanering i radonhus och brunnar.

Det finns högriskområden i Ekerö och detta ska beaktas vid nybyggnationer gällande tekniska åtgärder för att minimera riskerna. Vi vill att Ekerö kommun aktivt verkar för att sänka gränsvärdet till WHOs 100 becquerel samt vidta nödvändiga åtgärder där detta inte uppnås.

Avfallshantering
Det ska finnas stationer för miljöfarligt avfall i alla kommunens områden. Därför ska de stationer som fanns tidigare återinföras. Öpartiet vill att avfallshanteringen ska fungera fullt ut och vara likvärdig i kommunens alla områden. En översyn av antalet stationer för kompostering bör göras. I ekokommunen Ekerö ska det finnas två återvinningscentraler.

Den årligen återkommande hämtningen av grovsopor måste fortsätta, den är utmärkt och nödvändig. Vi anser också att återvinningsstationen som är planerad vid Sanduddensskolan ska placeras vid fjärrvärmeverket för området Sandudden.

Ekologisk produktion
Efterfrågan på ekologiskt odlade grönsaker, frukt och bär ökar. Mälaröarnas utmärkta läge i storstadsregionen bör attrahera många som vill erbjuda marknaden ekologiskt närodlade produkter. Vi vill att kommunen aktivt stimulerar och uppmuntrar ekologisk odling. Bin, humlor och andra pollinerande insekter är oerhört viktiga för vår livsmedelsproduktion.

Dessa insekter är under mycket stark press från miljögifter, klimatförändringar och sjukdomar, dessutom utgör det alltmer ensidiga jordbrukslandskapet ett akut hot. Öpartiet vill kraftigt förstärka insatser för att främja insekternas livsmiljö.

Vi anser att kraftfulla åtgärder, som till exempel att så in växter som drar till sig pollinerade insekter runt åkerholmar och i dikesrenar, måste genomföras för att inte dessa akut hotade arter skall försvinna och med dem en övervägande del av livsmedelsproduktionen.

Plöjningsfritt jordbruk sparar energi
Öpartiet vill uppmuntra jordbrukare i kommunen till ekologiska åtgärder för att minska kväveläckaget. Ett exempel är metoden att inte plöja jorden före sådd. Den har med framgång prövats i flera länder, även i Sverige. Vinsten blir att det viktiga mikrolivet störs så lite som möjligt och i och med detta minskar behovet av bekämpningsåtgärder.

De tysta bönderna, det vill säga maskarna, kan då ostört och i stor mängd ta hand om marken, luckra så att vatten och luft tillförs det i vanliga fall tilltryckta och halvkvävda matjordslagret. Att ökad användningen av biogödsling med kvävebindande grödor i stället för konstgödsel, minskar läckaget av kväve till sjöar och vattendrag.

En stor ekonomisk vinst är bränsleåtgången. På de plöjningsfria fälten med direktsådd går det åt 5 liter diesel per hektar. Med plog och harv skulle förbrukningen närma sig 30 liter per hektar. I dag brukas mellan 10 och 20 procent av den svenska åkerarealen med plöjningsfria metoder. Internationellt talar forskare om en jordbruksrevolution. Försök visar att denna metod ökar skördarna med mellan 20 och 100 procent.

Försök visar också att det går att binda ett giga ton kol per år i världens jordbruksmark. Det motsvarar 10 procent av de årliga globala utsläppen. För svenska bönder är det än så länge mest fråga om ekonomi. Arbetstiden är två timmar per hektar med plöjning. Utan plöjning är den insatsen nere i 20 minuter.Skogsbruket
Skogsägare i Ekerö bör stimuleras till att plantera en mångfald av träslag i stället för ensidig plantering. Detta gynnar den biologiska mångfalden och är inte lika känsligt för yttre påverkan. Blandskog lockar även ett rikare djur och fågelliv vilket gynnar hela miljön. Lövträd är även effektiva kolsänkare.