Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Ekonomi
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

ECentrumutveckling

Öpartiet vill ta initiativ till en långsiktigt hållbar utveckling av Ekerö tätort. Historiskt har planeringen saknat långsiktighet och samlad helhetssyn. Detta har fått till konsekvens att till exempel Ekerö centrum inte kan utvecklas i takt med omvärldsförändringarna. Det har sagts att den som inte blickat bakåt inte kan se framåt och därför måste se upp. När den nuvarande bussdepån placerades kunde ingen ännu förutse vare sig etableringen av Ekerö centrum eller den befolkningstillväxt som kommunen haft de senaste tjugo åren.

Ekerös framtida konkurrensförmåga ur ett regionsperspektiv hänger på en långsiktig planering av infrastruktur, kollektivtrafik, bostäder och skola, och på att Mälaröarnas kulturarv och natursköna miljö samtidigt värnas. Utrymme för näringslivet att utvecklas och frodas måste säkerställas så att områden avsedda för bostäder och rekreation inte i onödan påverkas. Vi vill att områden för bostäder och rekreation ska vara tydligt åtskilda från industri och annan verksamhet.

Vi vill verka för att ett helhetsgrepp tas för utvecklingen av Ekerö tätort. Dessutom behövs som tidigare nämnts en total upprustning av centrumområdena Träkvista och Stenhamra. De boende i områdena ska kunna påverka utformningen under hela processen.Utöver nybyggnation i tätortsbandet vill vi även att det byggs i ytterområdena. Med ökad folkmängd måste trafiksituationen lösas. Därför är det viktigt att vi bygger på ett sådant sätt att vi kan skapa en bra infrastruktur som ger goda förutsättningar för kollektivtrafiken.

Småstad
Vi känner oss tveksamma till majoritetens ambition att utveckla kommunen till en småstad. Det begreppet är för det första inte tydligt definierat. Alla har nog sin egen bild av ”småstad”. För Öpartiet innebär det bland annat begränsad hushöjd med tanke på den miljön som bebyggs. En traditionell småstad har ett naturligt centrum. Men för Ekerös del förhindrar topografin en naturlig anknytning mellan centrum och periferi. Den senare får inte försummas i en sådan avvägning.

Genomfartsled behövs
För att möta framtidens utveckling vill vi säkerställa att Munsö och Adelsö inte blir ett ”Mälaröarnas Norrland”. Att realisera vägreservatet (nya Ekerövägen) är en åtgärd i denna strävan.

Nya Ekerövägen innebär att avståndet mellan Munsö och Ekerö krymper samtidigt som vägen blir mer trafiksäker och miljövänlig (buller). Bostäder utmed nuvarande vägsträckning genom Närlunda och Träkvista, samt idrottsplatsen däremellan, får en helt ny miljö, tungtransporterna skulle minska dramatiskt. Nya Ekerövägen innebär samtidigt förutsättningar för att utnyttja Älvnäs grustäkt för industrier, bussdepå, räddningstjänst, bygghandel m.m. Vi ser Älvnäs grustäkt som en strategisk resurs för etablering av lätt industri. Placeringen av bussdepån på Södra Färingsö saknar framsynthet, då den inte medger någon framtida expansion.

Utbyggnaden av Ekerö tätort hänger samman med att övriga delar av kommunen kan gå i takt med
utvecklingen. Vi vill förbättra trafiksäkerheten på Färentunavägen, i synnerhet sträckan Lullehov -
Svanhagen. Trafikplatsen vid Svanhagen utgör en av kommunens största trafikfaror och är samtidigt en flaskhals för den fortsatta utvecklingen på Färingsö. Med en förbättrad trafikplats och anslutning av affärsverksamheter till kommunalt vatten och avlopp kan Svanhagen ta steget mot en långsiktigt och omsorgsfullt utformad handelsplats.

Men Ekerö kommun behöver mer plats för lätt industri. Därför vill Öpartiet driva en fortsatt långsiktig utveckling av Skå industriområde. Detta område är etablerat sedan 30 år tillbaka, men står i praktiken still. Konsekvensen är att industrier etableras slumpmässigt utmed vägarna, vilket bidrar till ökad miljöpåverkan och sämre trafiksäkerhet. Företagare vill samlas. Då blir det lättare för dem att erbjuda marknaden bättre service. Vi vill samtidigt värna om Mälaröarnas miljö som är unik i Stockholmsregionen. Därför är det av flera skäl viktigt att erbjuda företag lämpliga platser för sin verksamhet.

 
  ”Öpartiet
anser att
utbyggnaden
av
kommunen
ska ske på
ett sådant
sätt att
kollektivtrafiken
kommer att
förtätas.”