Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Ekonomi
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 
Demokrati och
medborgarinflytande

Kommunen måste vidga medborgarinflytande för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. I dag finns ett stort motstånd från de styrande partierna att öka medborgarnas inflytande. Det missgynnar Ekerös utveckling eftersom många goda idéer aldrig får komma fram. Ett gott samhälle behöver engagerade människor och möjlighet till inflytande.Många kommuner har kommit långt i sitt demokratiarbete med att släppa in medborgarna i det politiska rummet. Medborgardialog, medborgarpaneler och medborgarmotioner är bara några exempel på verktyg som används. Öpartiet vill att dessa möjligheter ska finnas även för medborgarna i Ekerö kommun. Under en rad av år har vi diskuterat och motionerat om hur den kommunala demokratin ska vitaliseras. Resultatet har blivit magert, väldigt lite har hänt.

Den senaste mandatperioden har det varit mycket tyst från de andra partierna om utveckling av demokratin och ökat inflytande för medborgarna. Det har mest blivit tunna diskussionsunderlag som utmynnat i fortsatt utredning där invånarna ”glömts bort”. En av våra viktigaste frågor har hela tiden varit demokratin. Det blir den viktigaste valfrågan även detta val eftersom underskottet i demokratin kvarstår.

Bra dialog ger högt demokratibetyg
Forskare vid Örebro universitet har tittat på vad som förenar de kommuner som får bra betyg när det gäller medborgarnas förtroende för sina politiker. De har kommit fram till två tydliga trender. Den ena är att man satsar på kommunikation och dialog för att utveckla demokratin. Den andra är att man strävar efter att involvera medborgarna på olika sätt. Vi anser att Ekerö måste utveckla den kommunala demokratin. Det finns många spännande former som kan vara aktuella: Medborgarbudget som i Örebro och medborgarpaneler där medborgarna kan presentera idéer och förslag är några idéer man bör titta på.

Öppenhet och respekt
I vår kommun ska politiker och tjänstemän arbeta med respekt för medborgarna och demokratin i ett klimat som kännetecknas av öppenhet och service. Vår grundlagsskyddade rätt till insyn och inflytande ska ha hög prioritet. Det ska vara lätt för alla att ta del av handlingar och information och att delta i den politiska processen. Behandla medborgarnas skattemedel med respekt. Vi vill att ljudfilerna från kommunfullmäktige finns på kommunens hemsida likväl som byggnadsnämndens och miljönämndens handlingar/ärenden vilka idag inte delges allmänheten.

Bevara kommunens tillgångar
Kommunens tillgångar i form av mark och fastigheter är medborgarnas gemensamma egendom. De bör förvaltas därefter. De utgör resurser som behövs för att tillgodose kommunens åtaganden inom skola, vård, omsorg. Utan lokaler och bostäder minskar handlingsfriheten. Öpartiet vill inte sälja ut våra gemensamma tillgångar – vi vill utveckla inte avveckla!

Hela kommunen ska höras
Makten ska inte koncentreras. Alla beslut ska fattas efter dialog med berörda medborgare. Vi vill
utveckla beslutsformer med medborgardialog och närdemokrati. Ekerö kommun är en av de få
kommuner som inte arbetar i den här riktningen idag. Möten i kommunstyrelse och nämnder ska också förläggas till andra delar av kommunen än Ekerö centrum. På så sätt visar vi att dessa områden är kända för de politiskt aktiva och ger dem en möjlighet att möta människorna i ytterområdena på deras ”egen mark”. I samband med nämndsammanträden som förläggs i våra ytterområden ska det ges möjlighet till medborgardialog.Verktygen finns - nu ska de användas - former för e-demokrati måste utvecklas. Datorer och internet ger nya möjligheter till medborgardialog. De nya verktygen är inte överordnade de gamla (brev, fax och telefon), men de gör det lättare att snabbare nå fler grupper. Det är viktigt att våra ungdomar deltar i den demokratiska processen. Kommunmedborgarnas röster både unga som äldre måste få utrymme att kunna påverka (politiken) mellan valen i Ekerö kommun. Det är många kommuner som arbetar för att öka medborgarnas delaktighet och inflytande i politiken. Därför vill vi verka för att e-förslag införs med möjlighet att lämna synpunkter och skapa en medborgardialog i kommunen. Att det skapas mobila appar, för att även få med de ungas röst (Speak app) i politiken. Att ett årligt ungdomsfullmäktige och demokratidag införs, samt ett ungdomsråd skapas. Detta för att möjliggöra tätare kontakter med politiken. Den som är ung ska naturligtvis också ha sitt politiska inflytande. De bästa förutsättningarna skapas om ungdomarna själva tar initiativ till att erövra politisk makt. Vi kan tillhandahålla vissa förutsättningar, till exempel genom beslutsdelegation och tilldelning av medel.

Öppna nämndsammanträden
Öppna nämndsammanträden är en självklarhet för oss. Reglerna för detta finns tydligt angivna i lagstiftningen. Det krävs att fullmäktige fattar beslut om att nämndernas sammanträden får vara öppna. Frågor som rör myndighetsutövning mot enskild är undantagna. För att göra det lättare för medborgarna att följa med vad som händer i kommunpolitiken ska varje sammanträdesprotokoll också finnas i en sammanfattande och mer lättläst version.

Ny politisk organisation
Inför den förra mandatperioden försvagades oppositionen genom att arbetsutskotten i vissa nämnder togs bort. Kommunalrådsarvodet är fortfarande för hög 90 852 kr/mån. Ekerö är en relativt liten kommun, därför är det inte rimligt att vårt kommunalråd har ett av de allra högsta kommunalrådsarvodena i landet. Arvodet för ett kommunalråd bör motsvara riksdagsledamöternas grundarvode som är 65 400 kr/mån och oppositionsrådets arvode bör vara ca 80 % av riksdagsmannaarvodet. Övriga partier ska även fortsättningsvis få betald tid, som mest motsvarande en politisk sekreterare, proportionellt fördelat efter mandat i fullmäktige.

Medborgarförslag
Vi vill genomföra ändringar som ger medborgarna en röst även mellan valen. Det handlar om att du som medborgare ska ha möjlighet att lägga fram förslag till fullmäktige som då måste ta upp förslaget för beslut. Denna ordning finns i dag i två tredjedelar av landets kommuner och av de förslag som lämnas in, leder cirka 30 % till ett positivt beslut i fullmäktige. Det ger även dig som medborgare tillträde till beslutsprocessen.

Medborgarutfrågningar
Utfrågningar av politiker och vissa tjänstemän ska ordnas med jämna mellanrum. Dagordning och former för dessa utfrågningar ska bestämmas av kommuninvånare som inte har politiska uppdrag. Hösten 2017 ordnades en sådan möjlighet och intresset – speciellt inom området bygg- och samhällsplanering – var så stort att man behövde upprepa det hela.

Beställar-utförarorganisationen skrotas
Kommunens beställar-utförarorganisation ska avvecklas. En för medborgarna mindre kostsam och tydligt demokratisk organisation ska införas i kommunen, exempelvis (förvaltningsorganisation). Avvecklingen av systemet möjliggör besparingar bland annat på den centrala organisationen. Det innebär även att nämnderna ges möjlighet att få en helhetssyn över sitt ansvarsområde. Den nya organisationen ska öka medborgarnas möjligheter att vara med och påverka.

Moderna arbetsformer
De politiska arbetsformerna behöver moderniseras och anpassas till de förhållanden som vi människor lever under. Alla ska känna att de har möjlighet att genomföra ett politiskt uppdrag. De arbetsformer som finns idag är inte tilltalande. Allt för många lämnar sina politiska uppdrag. En orsak till avhoppen är att nya politiker upplever att de inte kan påverka nämnvärt. Uppdraget känns då meningslöst. En annan orsak till avhopp är att det inte går att förena uppdraget med familjelivet.

Personalutskott
För att öka de anställdas möjlighet att påverka verksamheten ska ett personalutskott tillsättas som bland annat ska verka för hög inre kvalitet och god bemanning. Ökat medinflytande och delaktighet är viktiga faktorer för trivsel på jobbet. Som största arbetsgivare i Ekerö ska kommunen föregå med gott exempel. Anställda som trivs ger bättre service till medborgarna. Det leder till friskare medarbetare och en organisation som fungerar bättre.

Demokratidag
Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommunerna. Demokrati är något vi alla behöver träna på. Öpartiet vill därför att vi varje år, i likhet med flera andra kommuner, genomför en demokratidag där bland annat elever i skolan lär sig att argumentera och prioritera det de brinner för.

Folkomröstning
Öpartiet vill att det för större frågor ska finnas en plan för att genomföra folkomröstningar. Om kommunen sköter sin medborgardialog kan vi undvika den extra kostnad som folkomröstningar medför. Öpartiet vill arbeta för direktdemokrati genom att ge medborgarna möjlighet till inflytande i frågor som berör medborgarna.

 

”Demokrati
kräver
mod och
öppenhet.
Mod att lyssna
till allas
åsikter,
att inte vara
rädd
att ta fighten
och
diskussionen,
i
stället se
mångfalden
av åsikter som
ett verktyg för
att
samhället ska
utvecklas.”

 
 
”Öppna
nämnd-
sammanträden
är en
självklarhet
för oss.”
 
 
”Demokrati
är något
man
behöver
träna på.”