Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Ekonomi
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

För jämlikhet mot diskriminering

Jämställdheten är en av flera viktiga frågor som utgår från principen om alla människors lika värde.

I detta arbete ska kommunen vara en normgivande kraft och ett föredöme för företag och organisationer samt för våra barn och ungdomar.

Mångkulturellt Ekerö
Vi vill att Ekerö skall vara öppet och välkomnande.
I Öpartiets Ekerö råder nolltolerans mot främlingsfientlighet och rasism i alla former.

Ekerö kommun ska och har råd att ta emot fler asylsökande människor från olika delar av världen. Ensamkommande flyktingbarn bör ges särskild omtanke och omvårdnad. Det är viktigt att dessa barn få gå i förberedelseklass innan de integreras i vanliga klasser.

Snabb och väl fungerande integration kräver bostäder arbete och svenska för invandrare (SFl) från dag ett. Möjligheter till arbete och meningsfull sysselsättning i stället för bidragsberoende gör integrationsprocessen naturlig.

Vi anser att kulturell mångfald är en tillgång och berikar vår vackra kommun.

Trygghet och respekt
Diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder är förbjuden.

I skolan trädde en lag i kraft 1 april 2006 som även förbjuder annan kränkande behandling, till exempel mobbning. Lagen ställer också krav på att det finns en så kallad likabehandlingsplan i varje skola. Detta ställer krav på en miljö där alla känner trygghet och respekterar varandra.

Alla som är verksamma i kommunen har ett ansvar för att bidra till en sådan miljö.

Könet får inte vara ett hinder
Ekerö ska vara en jämställd kommun där alla, flickor och pojkar, kvinnor och män, har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Människorna ska kunna välja sina livsvägar utan att begränsas av fördomar om vad som är manligt och kvinnligt. Makt och ekonomi får inte begränsas av könstillhörighet.

Vi ställer oss bakom de nationella målen för jämställdhet: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Det innebär:
Jämn fördelning av makt och inflytande
Samma möjligheter till ekonomiskt oberoende
Lika villkor och förutsättningar i företagande, arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet
Lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger
Delat ansvar för hem och barn
Frihet från könsrelaterat våld

Könsrollerna hämtar sin näring från människornas attityder och värderingar som i stor utsträckning överförs mellan generationerna.

Även samhällsstrukturerna har en konserverande effekt på könsrollsmönstren. Kunskap om de mekanismer som vidmakthåller orättvisa förhållanden mellan kvinnor och män är en förutsättning för jämställdhetsarbetet liksom kunskap om aktuella förhållanden.

Under den kommande mandatperioden vill vi koncentrera jämställdhetsarbetet på att minska segregeringen i mans- och kvinnodominerade arbetsplatser i Ekerö kommun.

Ett annat mål är att öka det ekonomiska oberoendet och anställningstryggheten för kvinnor. Det betyder bland annat att de kvinnor som vill öka sin arbetstid, ska erbjudas att göra det när behov av mer arbetskraft uppstår.

Ekerö ska intensifiera arbetet med HBTQ och mänskliga rättigheter
Öpartiet anser att kommunledningen ska arbeta fram en HBTQ-plan för Ekerö kommun. Ekerö ska vara en kommun där strävan är att människor inte blir kränkta, diskriminerade eller nonchalerade på grund av sexuell läggning.

Det är en viktig del av vårt arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna. Det är också viktigt att vi tar del av den stora kunskap som finns hos intresseorganisationerna. De kommer att finnas med när vi ska formulera en HBTQ-plan som ska göra Ekerö till en kommun i framkant i frågan om homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (HBTQ) och mänskliga rättigheter.

Det ska vara en självklarhet att en människas sexuella orientering aldrig ska begränsa hens liv, varken i det privata eller i yrkeslivet. Det är hög tid att vi tar ett krafttag mot de fördomar och det förtryck som fördomarna skapar. Alla människor ska kunna känna sig hemma i Ekerö.

Vi anser att HBTQ-frågorna ska vara en naturlig del i skolans undervisning. Därför anser vi att det ska finnas ett HBTQ certifierat ombud på varje skola.

Minska andelen timanställda
Andelen timanställda bland Ekerös personal är hög. De flesta av dessa är kvinnor. Vi vill minska andelen timanställda. Det kan vi göra med en bättre arbetsorganisation där fler är heltidsanställda (tillsvidareanställda).

Kommunens ansvar
Jämställdhetsmålen ska tillämpas i all kommunal verksamhet och vid beslutsfattande. Kommunen ska i alla sammanhang - även utanför de kommunala ansvarsområdena - verka för jämställdhet genom opinionsbildning.

De människor som kommer i kontakt med kommunen ska aldrig missgynnas på grund av sitt kön.

Jämnställdhetsråd
Jämställdheten ska integreras i alla politiska fackområden. Men det räcker inte. Vi vill därför att kommunen inrättar ett jämställdhetsråd för att driva på utvecklingen.