Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Ekonomi
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

Jobb och företagande

I Svenskt Näringslivs rankningar av kommunernas företagsklimat ser Ekerö ut att vara på väg åt fel håll.

Det handlar om att se att företagen i kommunen bär upp en stor del av vårt välstånd. Företagen är inte en belastning som tvingar kommunen till investeringar i infrastruktur. De är istället en tillgång som kan skapa flera arbetstillfällen i vår kommun.

Öpartiet vill fortsätta att utveckla näringslivsklimatet i dialog med företagarna.

Även datatrafiken behöver motorvägar: Fiber!
Ekerö kommun behöver fortfarande kraftfullt verka för att ta kommunen in i framtiden. Vi behöver bygga ut fibernätet över hela kommunen för att stärka småföretagsamheten och göra det lättare för många anställda att då och då arbeta hemifrån.

Användning av iPads, datorer och internet har ökat explosionsartat på senare år och telenätets kapacitet är ofta otillräcklig. Det är därför viktigt att kommunen samordnar och underlättar fiberutbyggnaden genom att till exempel lägga ned fiberkablar när kommunen bygger ut det kommunala VA-nätet.

Stimulera nystart av företag och turism
Vi vill stimulera nystart av företag. Alla företag ska vara välkomna och då speciellt miljöanpassad och hållbar företagsverksamhet. Miljöförstörande verksamhet bör inte förläggas till kommunen.

Turistnäringens utveckling ska särskilt uppmärksammas och stimuleras. Ekerö kallar sig ”kulturens övärld” och det med all rätt. Ekerö har ett rikt utbud av kultur och mycket goda möjligheter till ett intressant friluftsliv, vilket varje år lockar många att besöka och utforska Ekerö kommun.

Öpartiet vill att Ekerö kommun får en stationär turist- och besöksinformation i form av ett mindre men väl synligt hus, detta hus bör ligga centralt, tillgängligt med bil, ha parkeringsmöjligheter för två till fyra bilar och innehålla wc.

Vidare bör det uppföras stora, flerspråkiga och väl synliga informationstavlor på ett flertal platser i kommunen.Näringslivsprogram
Ekerö kommun har en näringslivspolicy som antogs 2011. Öpartiet anser att det inte räcker. Ett näringslivsprogram som fastställer mål och medel för att skapa ett gott företagsklimat i Ekerö kommun måste utarbetas. Programmet ska vara förankrat hos de företag som verkar i kommunen. Det ska utarbetas med hänsyn till miljö-, genus-, integrations-, mångfalds- och i jämställdhetsperspektiv.

Fler företag till Ekerö
Huvudmålet för Ekerös näringslivspolitik ska vara att öka antalet arbetstillfällen i kommunen för att därigenom minska våra restider och öka vår valfrihet. Även företag utanför kommunen ska informeras om vilka fördelar det ger att etablera sig i Ekerö kommun. Näringslivsrådet ska ges i uppgift att hitta lämpliga kanaler för kampanjer kring detta.

Service är lösenordet
Ledstjärnan i kommunens kontakter med företagen ska vara service och dialog. Attityden ska vara att söka efter möjligheter och ta sig förbi begränsningar och svårigheter. Myndighetsutövandet får inte skymma att de förvaltningar som företagen kommer i kontakt med i första hand ska ha hög servicegrad som riktmärke.

All personal som direkt eller indirekt kommer i kontakt med företagen ska utbildas i att förstå småföretagens situation och vikten av att före beslut analysera beslutets konsekvenser för företagsamheten. Kommunens förvaltningar ska ha en sådan medvetenhet om företagandets villkor att de systematiskt stödjer tillväxten i det lokala näringslivet.

Näringslivskontor - en mötesplats för företagarna
Vi vill att hela Ekerö ska leva och att den lokala ekonomin ska blomstra. I vårt Ekerö ska det finnas stöd för att gå från idé till verklighet. Då behövs kompetens som hjälper de goda idéerna att utvecklas och bära frukt, bl.a. genom att hjälpa till med att söka EU-bidrag för produkt- och företagsutveckling.

Engagemang och uppmärksamhet ska erbjudas alla företag i kommunen oberoende av om företaget är lokaliserat i centrumregionen eller i något ytterområde.

Minst 90 procent av företagen i kommunen ska ge kommunen godkänt betyg inom områdena näringslivsfrågor, plan- och bygglovsfrågor, miljö- och hälsoskyddsfrågor samt mark- och exploateringsfrågor.

Hjälp att söka EU-bidrag och uppsökande verksamhet måste finnas i Ekerö kommun.

Fler ungdomar i arbete
Ekerö kommun ska särskilt uppmärksamma de företag som tar ett ansvar för de människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel ungdomar. Det är önskvärt med gemensamma projekt med målet att flera ungdomar, än vad som är fallet i dag, ska ha arbete i de företag som verkar i kommunen. Dessutom behövs en inventering av praktikplatser.

Under ferieperioderna bör det lokala näringslivet stimuleras till att erbjuda tidsbegränsade möjligheter till arbete som exempelvis sommarlovsarbete.

Upphandlingar
Ekerö kommun ska på alla sätt underlätta för företag i kommunen att delta i kommunens upphandlingar.Kommersiella lokaler/ Villakontor
Vid nybyggnad och ombyggnad av flerbostadshus ska alltid möjligheterna att tillföra kommersiella lokaler analyseras. Många företag bör kunna drivas i så kallade villakontor. Kommunen ska medverka till sådana lösningar med kombinerat företagande och boende.

Unga egenföretagare
Den svenska arbetsmarknaden har förändrats. Globaliseringen kommer under många år framåt att innebära att arbetstillfällen flyttas från Sverige. Många unga människor kommer inte att ha något annat alternativ för sin försörjning än att bli egenföretagare.

Kommunens högstadieskolor måste därför inom ramen för läroplanen lägga särskild vikt vid att informera om företagandets villkor och vikten av gedigna baskunskaper får framgångsrikt egenföretagande.

Från förskolan och framåt ska barnens entreprenörslusta stöttas.