Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Ekonomi
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 
Skola, barn och ungdom

Ekerö kommun ska vara en bra kommun att växa upp i.
Vi ska ha en modern skola och vara en av landets bästa skolkommuner. För att bli det måste vi ha små barngrupper och flera behöriga och inspirerande lärare. Vi behöver ändamålsenliga och väl underhållna lokaler. Alla barn ska känna sig trygga i sin skola.

Vi vill införa fler kuratorer och skolsköterskor i kommunen. Målet är att det ska finnas en i varje skola i tätort och ambulerande i de övriga skolorna. Högre löner och tydliga karriärmöjligheter för lärare är viktiga för att skolan ska fungera bra framöver. Lärare ska inte behöva ägna orimligt mycket tid åt administrativa sysslor.

Skollagen säger att varje elev ska ges så mycket stöd att målen nås, och det måste vi kunna göra i Ekerö. Det är dessutom av stor vikt att lärare och elever får ett så god arbets- och lärandemiljö, att Ekerö kommun ses som en bra arbetsgivare dit man gärna söker sig. Den kommunala skolan i Ekerö ska hålla så hög kvalitet att barnen och eleverna väljer att gå där även när det finns privata alternativ.

De pedagogiska luncherna är viktiga för att barnen ska få en positiv upplevelse av måltiden. Att sitta vid samma bord och äta ger tillfälle till samtal. Fria skolmåltider till lärare/personal som äter tillsammans med elever/barn och har tillsynsskyldighet.

Tionde bästa skolkommun
Vi anser att vi ska sträva efter att vara en av landets tio bästa skolkommuner, men det räcker inte att bara titta på meritvärdet i årskurs 9 för att kunna kalla sig en av landets bästa. Skolan är en komplex verksamhet där flera faktorer måste vägas in. Det visar om inte annat Skolverkets statistik över hur dåligt Ekerös elever klarar sig i gymnasiet. Detta är en konsekvens av så kallad betygsglidning. Öpartiet har i alla budgetförslag visat att vi vill satsa extra på skola och förskola.

Mindre barngrupper
I den pedagogiska debatten i Sverige i dag oroas experterna över små barn i stora grupper. Stora barngrupper med få vuxna riskerar att skada småbarnens utveckling. I ett- och tvåårsåldern utvecklas barnens hjärnor snabbare än någon gång senare i livet. Om små barn inte får möjlighet att knyta an till vuxna och bli sedda finns det risk att de får men för livet, framför allt i sin emotionella och språkliga utveckling. Kanske är det ett av skälen till att vi i dag har problem med läsinlärningen bland våra skolbarn? Vi vill därför ha en satsning på mindre grupper för de små barnen.

Ökad lärartäthet
Ekerö kommun har i dag låg lärartäthet, under riksgenomsnittet. Lärartätheten och andelen behöriga lärare är viktiga faktorer för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig kunskap. Därför behöver vi flera behöriga lärare. Öpartiets mål är att Ekerö kommun åtminstone ska kunna mäta sig med övriga kommuner i länet. I kommunens förskolor är läget katastrofalt, endast en tredjedel av förskollärarna är behöriga.

Fria arbetskläder
Det kan och får inte vara någon skillnad beroende på vilken förskola eller skola personalen arbetar på. Öpartiet anser att Ekerö kommun gör en översyn och att en likahetsprincip införs på förskolor och skolor i Ekerö kommun avseende fria arbetskläder.

Tjänstebostäder
Ekerö kommun kommer aldrig att kunna konkurrera med exempelvis Stockholms stad eller större kommuner och privata arbetsgivare utifrån lönesättning. Detta innebär som vi ser det att Ekerö kommun behöver tänka nytt för att attrahera yngre och välutbildade medarbetare, det vill säga morgondagens arbetskraft, likväl som att behålla nyckelpersoner inom den kommunala organisationen. Ett sätt i en region med kraftig bostadsbrist för att lösa detta skulle kunna vara tjänstebostäder. Detta är en lösning som på olika sätt används av offentliga arbetsgivare i Sverige men även i våra grannländer exempelvis i Helsingfors stad. Utgångspunkten är att kommunerna använder sina kommunala bostadsbolag i syfte att erbjuda nyanställda hyresbostad motsvarande en bestämd kontraktstid som är kopplad till anställningen i kommunen.

Lokaler
Bättre framförhållning behövs för att vi ska kunna skapa nya och ändamålsenliga verksamhetslokaler. Öpartiet vill föra över verksamhetslokaler som förskolor och skolor till Ekerö bostäder. Det kommunala bostadsbolaget bör ha en aktiv kunskap om bostadsbeståndets utveckling i kommunen och därigenom behovet av verksamhetslokaler.

Friskolor med pedagogiska idéer
Friskolor med pedagogiska idéer kan vara värdefulla komplement till de kommunala skolorna. De ger utrymme för pedagogiska idéer som inte ryms eller kan utvecklas i den kommunala skolan. Friskolor med enbart vinsten som drivkraft behöver vi inte. Varje enskilt fall ska prövas. Det ska finnas mycket tydliga krav från kommunen på full insyn, handlingsoffentlighet, kvalitet, lärartäthet med mera. Ett absolut krav från kommunens sida ska vara att friskolan tillämpar grundlagens offentlighetsprincip och att det så kallade meddelarskyddet ska gälla för de anställda. Vi kan inte acceptera att insynen i våra barns skolor blir sämre. Friskolorna har sin inkomst från kommunala skattemedel och därför måste invånarna ha insyn i skolornas budget.Barn med behov av särskilt stöd
Resurser för att stötta barn med särskilda behov behövs också ute i skolorna. Det resursteam som finns centralt i kommunen räcker inte. Öpartiet anser att det måste finnas fler utbildade speciallärare/specialpedagoger i kommunens skolor och förskolor. Det är också viktigt att stödet till dessa elever säkerställs även under den tid de tillbringar på fritids. I dagens Ekerö är det inte alltid så. Vi vill att resurserna följer med barnen hela dagen så att de får det stöd och den uppmärksamhet de behöver för sin utveckling.

Fritidshem
Kvaliteten och organisationen av kommunens fritidsverksamhet måste ses över. Idag är barngrupperna stora och alltför få fritidspedagoger finns i verksamheten.

Stöd till unga
I Ekerö kommun ska det finnas fler fältassistenter på heltid De ska tjänstgöra på de tider när behovet är störst, det vill säga kvällar och helger, och i alla delar av kommunen. Fältassistenterna ska ha ett nära samarbete med fritidsgårdarna och föräldravandrarna. Kommunens unga som är på väg att tappa greppet ska fångas upp och få hjälp.

Hjälp till utsatta barn
Öpartiet vill att alla barn ska vara medvetna om sina rättigheter och att de ska veta var de kan få hjälp om de hamnar i en utsatt situation och att de vågar ta steget att söka hjälpen. För att nå dit vill vi vända oss till alla barn i Ekerös skolor med projektet ”Barn i Ekerö”. Detta projekt ska också syfta till att ge ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter i vid mening.

Barn och ungdomsbokslut
Det bör vara självklart att barn och ungdomar bereds plats i diskussionen om framtid och tillväxt. Det är ju de som är framtiden. Genom att satsa på barn och ungdomar och se på hur besluten påverkar dem ser vi också framåt och skapar tillväxt.

Flera kommuner runt om i Sverige gör idag barn- och ungdomsbokslut där samtliga kommunala verksamheter årligen utvärderas utifrån aspekten ”ungdomars perspektiv”. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tog 2003 fram en enkät, ”Lupp” (Lokala uppföljningar av ungdomspolitiken), som nu används av allt fler kommuner och hela regioner. Den kan kompletteras med ”Unga direkt”, en metod som tagits fram av Barnombudsmannen, där kärnan är att man på allvar lyssnar till vad barn och unga har att säga.

Många kommuner har också valt att gå med i Nationella Nätverket för Ungas Inflytande (NUNl) som är ett stödjande nätverk för kommuner som vill utveckla sitt arbete med ungas delaktighet och inflytande.

Vi vill att även Ekerö kommun gör ett barn- och ungdomsbokslut varje år och att kommunen tar till sig dessa nya verktyg.