Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Ekonomi
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

Trafik

Trafiksituationen för medborgarna i kommunen är idag oacceptabel. Långa köer bildas ofta på Ekerövägen och förbindelserna med Stockholm är få och även de störda av trafiksituationen, turtätheten är låg.

Med ökad folkmängd kommer antalet pendlare att öka. Öpartiet anser att utbyggnaden av kommunen ska göras på ett sådant sätt att kollektivtrafiken förtätas.

Fler nya bussturer och färjeförbindelser skulle avlasta biltrafiken i Ekerö. Vi vill också att fler gång- och cykelvägar byggs.

Lokaltrafik
Busstrafiken till kommunens ytterdelar ska bli tätare. Vi måste till exempel få fler sena förbindelser till bland annat Färentuna och Adelsö. Vi vill underlätta för medborgare att bosätta sig i ytterområdena. Då ökar befolkningsunderlaget så att en dräglig turtäthet kan krävas. Tvärförbindelserna i kommunen måste ses över.Ekerövägen
Trafikproblemen till och från Brommaplan måste lösas snarast, till exempel genom att rondellen vid Brommaplan ersätts av en planskild korsning. Öpartiet vill också att kommunen ska arbeta aktivt för spårbunden trafik till Ekerö centrum. Ekerös trafiksituation är utomordentligt besvärlig. Detta oavsett ”förbifart Stockholm”, breddning av vägen vid Drottningholm och möjligheten att båtpendla.

Det finns andra alternativ som spårväg. Spårvagnar är ett miljövänligt inslag i stadsrummet. Vi vill verka och planera för spårbunden trafik i någon form. Det är framsynt miljömedvetet och helt i linje med ett modernt tankesätt om att radikalt minska användningen av fossila bränslen.

Även en rad andra positiva effekter blir följden av att minska bilåkandet som till exempel tidvinst, renare luft och minskat buller.

P-platser
Öpartiet ser att bilen som färdmedel kommer att vara en viktig del i vårt samhälle under överskådlig framtid. Bilen som färdmedel skapar frihet och förutsättningar för den enskilde medborgaren att lättare forma sitt liv.

Med detta sagt vill Öpartiet snarare fokusera på att uppmuntra utvecklingen av bilar som drivs på alternativa drivmedel. Vi ser därför inte att det i utvecklingen av kommunens centrum ska dras ned på parkeringsplatser till förmån för exempelvis hundratals cykelparkeringar. Detta är inte realistiskt.

Vi ser att det behövs fler parkeringsplatser/infartsparkeringar och då med fördel tillhörande ladd-möjligheter.Båt- och färjetrafik
Öpartiet vill att vi ska använda våra vattenvägar i större utsträckning än nu, och att resorna ska kunna betalas med SL-kort. En färjeförbindelse mellan Färingsö och Hässelby ska fortsätta att utredas. Vi vill i första hand att Slagstafärjan ska drivas i statlig regi och ingå i det allmänna vägnätet. I andra hand vill vi att den blir avgiftsbefriad för Ekeröbor (med hjälp av transpondrar). Vi kommer också att verka för pendelbåtstrafik mellan Ekerö och Stockholm.

Vi har under mandatperioden verkat för en utökning av färjetrafiken mellan Adelsö och Munsö. Nu under 2018 blir färjan som går klockan 23.30 en ordinarie tur, för att underlätta möjligheten till arbete både i och utanför kommunen.

Vi vill också att färjan ska kunna kallas både hel- och halvtimmar nattetid utan kostnad för resenärerna. Detta är en fråga vi ska fortsätta driva under kommande mandatperiod. Vi ger inte upp. Vi vill också verka för att en vänthall och toalett finns för resenärerna vid färjeläget Munsö.

Gång- och cykelvägar
Kommunen måste satsa mer på gång- och cykelvägar, framför allt i ytterområdena. Cyklister som väljer att cykla på våra tät trafikerade bilvägar utgör en fara både för sig själva och för övrig trafik.

Cykelbanor längs de befintliga vägarna kräver inga stora ingrepp. De ger en vinst i säkerhet för cyklister och en attraktion för turister.

Befintliga cykelvägar måste också förses med belysning där sådan saknas. Det är många kommuninvånare som - i stället för att skjutsas i bil - skulle välja att cykla om det fanns belysta cykelvägar.

Vägföreningarna
Kommunen ska kunna ta över ansvaret för väghållning från de vägföreningar i kommunen som finns registrerade hos länsstyrelsen. Underhållskostnaderna ska inte belasta fastighetsägarna.

Mot bakgrund av ovanstående så anser Öpartiet att arbetet för ett övertagande av Närlunda och Stockby vägföreningar till kommunen påbörjas och verkställs som ett första steg.