Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Ekonomi
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

Ekonomi

I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

För Öpartiet är detta centralt. Öpartiet ser att ”En trapp städas uppifrån” – våra gemensamma skattemedel ska gå till verksamhet som kommer Ekeröborna till del, inte berika enskilda individer.

I årets budget utgör kostnadsposterna Central politisk organisation och Kommunledningskontoret
ca 100 miljoner kronor. Detta motsvarar hela Kultur- och fritid, Miljö, Tekniska, Byggnads samt Brandförsvarets kostnadsposter. Den moderatledda Alliansen lägger sålunda lika mycket på central byråkrati som verksamhet inom dessa fem områden!

Öpartiet anser att denna fördelning är helt orimlig och är ett oansvarigt sätt att hantera skattebetalarnas pengar på.

För att finansiera Öpartiets politik så kommer vi att genomföra drastiska nedskärningar på kostnadsposterna avseende Central politisk organisation och kommunledningskontoret. Detta genom bl.a. ett nytt arvodessystem.

Öpartiets hållning är klar!
Skattemedel ska gå till verksamhet inte byråkrati!