Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Ekonomi
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 
Kultur och fritid

Kulturstrategin som fullmäktige antog i oktober 2005 pekar på en vilja att profilera sig som kulturkommun, men det finns en motvilja mot att låta kulturen få kosta, som om det vore förlorade pengar.

Kulturen ska självklart genomsyra hela verksamheten i kulturens övärld. Men före vår tid i politiken beslöts att kulturmedlen skulle smetas ut över alla nämnder och vad har blivit av detta? Ja, inte är det kulturdebatt som präglar nämndernas arbete i allmänhet. I stället vill Öpartiet att kulturmedlen ska tillbaka till kulturnämnden.

Kultur har en dokumenterat stärkande, läkande och fördjupande inverkan på människor. Därför vill vi kraftigt öka anslaget till kultur. Vi vill att kommunen tar vara på sina kulturskatter och utvecklar dem.

Stenhamra stenbrott
Stenhamra stenbrott har en lång historia och platsen är både fascinerande och fantasifull. Det finns stora möjligheter att göra denna plats i Ekerö till ett besöksmål av stora mått, för både Ekerö, Sverige och resten av världen.

Precis som Dalhalla utanför Rättvik i Dalarna har denna plats en stor potential som scen för opera, konserter och andra evenemang utan att man behöver göra allt för stora ingrepp i den gamla stenhuggarmiljön.

Det som behövs är el, scen, tak över scenen samt åskådarläktare (tillkommer vissa publika faciliteter som toaletter, parkeringsmöjligheter för bilar och bussar). Denna scen som för övrigt kan placeras i vattnet med åskådarläktare mitt emot inskurna i bergväggen med plats för mellan 1000-2000 åskådare ger en spelplats med utmärkt akustik och naturens egen scenografi, som sommartid är fullt jämförbar med många av de stora utomhusscenerna som just Dalhalla.

På denna plats skulle operaföreställningar och klassisk musik ge en upplevelse utöver det vanliga, även teaterföreställningar, rock och popkonserter, möjligheterna är obegränsade.

Stockholmsområdet saknar en scen för stora musikevenemang av denna kaliber vilket gör denna plats idealisk.

Turistinformation
Det är också av största vikt att vi satsar på marknadsföring, som är tillgänglig efter kontorstid och bygger besökscentra vid Drottningholm, Jungfrusund och Ekerö centrum samt placerar turistinformationen på lämpliga ställen, t.ex. Drottningholm, Jungfrusund, Träkvista, Sjöängen och Svartsjö slott.

Konstnärlig gestaltning av Ekerös offentliga rum
Vi vill att all offentlig konst ska föregås av ett samråd mellan medborgare och beslutsfattare. Detta eftersom det berör medborgare under en lång tid, exempelvis att medborgarna får ta ställning av en enkät/utställning genom kommunens försorg.

Programverksamhet i skola och förskola
I det kulturella mötet får man definiera sig själv och ställa de svårare frågorna. Man fördjupas, utvecklas och inspireras. Därför vill Öpartiet att alla barn och unga i Ekerö ska ha likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser.

Eftersom barn inte kan välja själva så är det en rättvisefråga att alla, även de som inte har föräldrar som söker upp barnkultur, ska få tillgång till denna.

Vi vill införa intern programverksamhet för alla tre-till sextonåringar i kommunens skolor och förskolor.

Kulturombud
Öpartiet vill arbeta för att stärka kulturens roll inne i skolan. Ett sätt kan vara att införa ett system med kulturombud på alla skolor i kommunen.

Kulturombuden ska ha ett tydligt mandat från rektor och en central roll på skolorna. De ska också vara mottagare av information från kulturlivet och vara delaktiga i de årliga ansökningarna till bland annat ”Skapande Skola”.

Kultur för äldre
På samma sätt som i skolorna vill vi att ett system med kulturombud införs på hem- och dagverksamheter för äldre och funktionshindrade, och att en kulturbudget för detta öronmärks.

Kulturskola med individuell undervisning
Barn och unga är vår framtid. Genom att både satsa på ett större programutbud av professionella kulturutövare för barn och unga och det pedagogiska arbetet i kulturskola och skola, skapar vi en inspirerande uppväxtmiljö för alla, och förebygger sociala problem på sikt.

I vår kommun ska därför alla barn erbjudas en väl fungerande kulturskola. Det kan bland annat innebära återinförande av möjlighet till individuell undervisning och att äldre elever har möjlighet att fortsätta att delta i till exempel orkester- och konsertverksamheten.

Dessutom vill Öpartiet att kulturskolan ska vara avgiftsfri och vara tillgänglig från årskurs 1.

Kulturhus
Här i storstadens närhet har små och stora kulturevenemang med olika inriktning alla förutsättningar att bli succéer. Dessutom skulle evenemangen tillföra kommunen näringspolitiska fördelar med ökat företagande som följd. Därför vill vi satsa på anläggningar som är anpassade för både sport - och kulturevenemang.Serveringstillstånd
Vi vill även att serveringstillstånd till en lägre taxa kan utfärdas för servering av vin/öl i pauserna, vid föreställningar i Erskinesalen.

Stödet till kulturföreningarna
I dag finns det ett stort antal kulturföreningar i kommunen. De är ofta den största kraften vad gäller initiativ och kreativitet på kulturområdet. Varje investerad krona i en kulturförening ger mångfalt igen. Öpartiet vill därför att stödet till kulturföreningarna och tillfälliga projekt kraftigt ska öka.

Biblioteken
Biblioteken är bland de viktigaste kulturbärarna i dag. Där pågår en digital utveckling som vi vill stödja. Genom att prioritera biblioteken stärker man kulturella och demokratiska värden. Vi vill också satsa på skolbiblioteken, som ska vara bemannade.

Kulturarven/Världsarven
Vi har i vår vård två stora världsarv, Birka/Hovgården och Drottningholm. De ska på alla sätt värnas. Det finns dessutom många andra, historiska platser, byggnader och miljöer i Ekerö kommun.

Öpartiet vill att kommunen tar ansvar för att de sköts så att de kan hållas öppna för allmänheten. Vi ser gärna ett samarbete med berörda lokala föreningar. Dessutom vill vi marknadsföra våra kulturhistoriska tillgångar ut mot hela världen.Naturvård
Vår största tillgång i kommunen är vår natur. Den vill vi vårda. Underhålla naturbaden, öka antalet cykelbanor m.m.

De turister som besöker oss är ofta just friluftsmänniskor, d.v.s. skridskoåkare, skidåkare, båtfolk, paddlare, fågelskådare, fiskare, cyklister, vandrare, badare, ryttare etc.

Vi vill värna strandskyddet och behålla stränderna tillgängliga för allmänheten.

Simskola och kommunala bad
Simskola ska erbjudas gratis till alla barn i kommunen. Kommunala friluftsbad och simskolor behövs i alla kommundelar.

I Alliansens Ekerö har det pratats om ett badhus i 50 år. Det finns ett stort behov av en simhall i Ekerö Kommun. Öpartiet ser positivt på att en simhall byggs, men det behövs en medborgardialog för att ta reda på de ekonomiska förutsättningarna. Medborgarna ska ytterst få ta ställning till en simhall i en lokal folkomröstning.

Lokaler för ungdomar
Vi har en nollvision för alkohol- och drogbruk bland våra ungdomar. Vi vill därför satsa på flera lokaler i alla delar av kommunen. De ska också rymma verksamhet för de ungas egna initiativ. Det bör finnas mer plats och möjligheter för de ungdomar som inte vill hålla på med idrott att utveckla intressen inom IT- och medieområdena, exempel e-sport.

I dag finns ”ungdomsgårdar” lite varstans, inte bara i fysiska byggnader. Därför är det viktigt att fritidsledarna följer ungdomarna. Men lokaler behövs också. ”Fabriken” måste få nya lokaler för sin utmärkta verksamhet.

Det är viktigt att ge utrymme för ungas egna initiativ men också att uppmärksamma unga som kanske inte själva är så initiativrika. Utåtriktad verksamhet för att uppmuntra ungdomarna är ett måste.

Vi ska också arbeta för att våra unga flyktingar och invandrare får träffa andra ungdomar även utanför skolan och idrotten.

Föreningar i allmänhet och speciellt idrottsföreningar
Våra idrottsföreningar har stor betydelse för våra barns och ungdomars utveckling, hälsa och välbefinnande. Förutom den prestationsinriktade idrotten är det viktigt att motion, spontanidrott och friluftsaktiviteter får stort utrymme, och att både yngre och äldre deltar. Ett aktivt föreningsengagemang bidrar oberoende av inriktning till hälsa och välbefinnande.

Öpartiet vill höja aktivitetsstödet till idrottsföreningarna.

Föreningarnas arbete med barn och unga
Sexuella övergrepp kan drabba barn i alla åldrar och oberoende av social och kulturell bakgrund. Ålder, kön och hur familjen ser ut och fungerar spelar en viss roll. Sexuella övergrepp begås mot barn och ungdomar i alla åldrar.

Den som utsätts för sådana övergrepp är för det mesta beroende av den som är vuxen, och därför har svårt att värja sig. Vi måste värna och freda våra mest värdefulla medborgare i form av barn och ungdomar.

Ett sätt som också lagen ger utrymme till är att ställa krav på de föreningar som kommunen betalar ut föreningsbidrag till.

Vi menar att det utdrag ur belastnings registret kan krävas även av anställda i organisationer med inriktning på barn och ungdomar. Detta ska vara en förutsättning för att föreningen ska få ut föreningsbidrag från kommunen, det vill säga att föreningen kan visa upp att alla anställda och de som har uppdrag i föreningen har kontrollerats. Detta ska ske löpande.

Allaktivitetsanläggning vid Svanängen
Vi vill att det byggs en allaktivitetsanläggning på Färingsö vid Svanängen. En tredjedel av kommunens invånare bor på Färingsö. Det bör även finnas ett vid Ekerö centrum eller vid Träkvista.

I en allaktivitetsanläggning kan många olika aktiviteter erbjudas. Även rena hobbyverksamheter kan rymmas under samma tak. Den ska vara en samlingspunkt för unga och äldre med servering och miljöer som inbjuder till aktivitet.

Det skulle också göra det möjligt att utveckla sporter som i dag står stilla eller går kräftgång på grund av att det är slagsmål om inomhustider i kommunen.Spontan idrott
Det är stor efterfrågan i Ekerös idrottshallar och idrottsplaner. Det är framför allt kommunens föreningar som använder dem. Men om man inte är medlem i en förening, men ändå vill spela lite fotboll eller basket med sina kompisar finns det få ställen i kommunen att utöva spontanidrott på.

För att stimulera Ekeröborna till rörelse och ökad hälsa vill vi att det skapas flera platser för spontanidrott. Det kan vara så enkelt som att utrusta skolgårdar med basketkorgar och enklare målburar som vem som helst kan använda.

Vi vill gärna se utomhusgym för äldre i olika miljöer.

Motionsspår
Flera motionsspår i kommunen måste ses över och i några fall förses med belysning. I motionsspåren måste hundar hållas i koppel hela året. Därför måste kommunens lokala ordningsstadga ändras.

Hästsport
Öpartiet ser att hästen och ridsporten är en viktig källa till upplevelser och avkoppling för många av Mälaröborna. Ridsporten är idag en av de största ungdomsidrotterna, inte minst när det gäller flickors idrottande.

Även ur ett näringslivsperspektiv är hästverksamheten i kommunen en viktig del i att skapa sysselsättning och att skapa goda förutsättningar för företagsamhet inom kommunen. Hästverksamheten sysselsätter ca 200-300 personer och omsätter grovt räknat 200-300 miljoner kronor.

En viktig del som många gånger glöms bort är att hästverksamheten även bidrar till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald, kultur- och skönhetsvärden. Markerna brukas och slås för att ge hästfoder och betande hästar hjälper till att hålla betesmarker vidmakthållna och landskapet öppet. Detta är en viktig del i att värna vår gemensamma miljö.Det finns ett 20-tal ridhus i kommunen.
Nästan hälften av hästhållningarna finns på Färingsö. Där finns flest antal hästar med en stor variation från större hästhållningar, företrädesvis ridskolor, till många väldigt små hästhållningar med två eller tre hästar. Öpartiet ser därför att det finns ett stort behov att få bättre möjligheter till ridning utomhus, det vill säga ridstigar och ridleder på Färingsö.

Vidare borde kommunen satsa på en kontaktperson på kommunen som kan fokusera på hästverksamheten där verksamheterna kan få råd, stöd och lotsning.

Öpartiet vill föra en konstruktiv dialog med hela hästverksamheten på Mälaröarna så att vi gemensamt kan förbättra förutsättningarna för hästverksamhet. Ett första steg är att förbättra förutsättningarna på Färingsö.

Driftsbidragen
Ersättningen till föreningarna för drift av kommunens anläggningar måste öka. I dag ska det vara gratis för barn och ungdomar att använda kommunens anläggningar. Så är det inte i våra ishallar.

Ett ökat driftsbidrag gör det möjligt att sänka avgifterna något. Vi vill också att det inrättas en fond där föräldrar kan söka bidrag så att deras barn kan delta i aktiviteter som de annars inte skulle ha råd till.

 
 
”Varje
investerad
krona i en
kulturförening
ger mångfalt
igen.”