Hem
Nyheter  
Vår Politik
Om Oss
Engagera dig
Kontakt


Arkiv
Nyheter åren 2013-2015

-----------------------------------------------------------


Visa urklipp från Mälarö Tidning >

-----------------------------------------------------------

2015-10-07
Replik på Adam Reuterskiölds kommentar i artikeln
"Ekebyhovsskolans utbyggnad för dyr"
i Mälaröarnas Nyheter

I tidigare nummer av MN har vi kunnat läsa att byggnationen vid Ekebyhovsskolan kommer att dröja på grund av att Moderaterna återigen beräknar kostnaderna så fel att budgeten för Ekebyhovsskolan inte håller.

Öpartiet anser precis som Socialdemokraterna att det inte är ett lyxproblem att ha brist på skollokaler. Att lokalbrist ska uppfattas som lyx är märkligt. Vid Ekebyhovsskolan har t.ex. grundsärskolan vistats i en hyrd barack, eller paviljong som det så vackert heter, mer än 10 år. Där finns också sedan ett par år en tvåvåningsbarack. Och nu inför skolstarten har ytterligare en barack placerats vid skolan.

När planeringsförutsättningarna och förslag till direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018 var uppe för beslut i kommunfullmäktige den 23 juni yrkade Öpartiet att budgetförutsättningarna måste ändras.
Det går inte att av budgetskäl senarelägga investeringen i en kapacitetsökning av Ekebyhovsskolan. Måste lån tas upp för att öka kapaciteten måste det göras.

Öpartiet yrkade vidare att det inte skulle införskaffas fler baracker till Ekebyhovsskolan för att öka skolkapaciteten utan att kapaciteten samtidigt ökades i matsalen och andra gemensamma utrymmen.
Öpartiet föreslog vidare att kommunfullmäktige tar initiativ till en ny utredning av skolkapaciteten i kommunen.

Öpartiet anser även att brist på skollokaler inte enbart är ett arbetsmiljöproblem för lärare och elever. Bristen visar på slöseri med skattemedel i stora mått. För de pengar kommunen tvingas betala i hyra under flertal decennier för baracker hade vi kunnat bygga egna skolor.

Nu beror inhyrning av paviljonger inte enbart på bristande planering av skollokaler utan även på mångårigt eftersatt underhåll av skollokaler. Akut behov uppstår av skollokaler pga upptäckta mögelproblem som i Stenhamra skola, Träkvista skola. Gräsåkers förskola etc.

Under valrörelsen var skolans situation en av de viktigaste frågorna.
Och är fortfarande.

Ekerö kommun ska vara en bra kommun att växa upp i.
Vi ska självklart ha en modern skola och vara en av landets bästa skolkommuner. Vi behöver ändamålsenliga och väl underhållna lokaler. Alla barn ska känna sig trygga i sin skola.

Öpartiet har i alla budgetförslag visat att vi vill satsa extra på skola och förskola.

Vi måste se att det måste byggas nya skolor, förskolor eller att befintliga byggs ut för att minska barn och elevgrupper. Det innebär att vi inte kan sälja ut vår mark. Marken behöver vi för att bygga just skolor och förskolor, äldreboende och bostäder för alla.

Desiree Björk, Öpartiet

-----------------------------------------------------------

2015-10-02
Stoppa neddragningen av
busstrafiken på mälaröarna.
Insändare i Mälarö Tidning

-----------------------------------------------------------

2015-09-28
Öppet brev till Arrivas Ledning.
om busshållplatsen vid Munsö skola
Det har kommit till vår kännedom att busschaufförerna har för vana att inte svänga in på busshållplatsen vid Munsö skola vid färd i riktning mot stan. De påpekanden som gjorts till Arriva om detta från skolans personal har lämnats utan åtgärd. Det har medfört att både skolbarn och personal missat bussen då den farit förbi utan att svänga in på avsedd busshållplats.

När skolans personal varit i kontakt med er om detta så har ni som bussbolag föreslagit att en överenskommelse upprättas med skolan, vid vilka tider det finns barn där. Men det förekommer verksamhet fram till 18.00 på fritis och förskola. Därefter förekommer aktiviteter i skolans gymnastiksal fram till sena kvällen.

Hållplatsen är utformad som hållplatsen vid Sundby skola. Den busshållplatsen angörs alltid av chaufförerna vid färd mot stan. Det finns ingen saklig anledning att chaufförerna i de flesta fall inte angör hållplatsen på avsett sätt vid Munsö.

Den utformning som såväl Munsös som Sundbys busshållplatser har är säker för barnen, då vare sig på- eller avstigande behöver korsa vägen. En olycka vid korsning av vägen vid Munsö skola inträffade för några år sedan. Och det får inte upprepas.

Vi kräver för barnens säkerhet att det blir en bestående förändring av chaufförernas beteende.

Är Arrivas ledning av annan åsikt när det gäller angöring av Munsö skolas busshållplats förväntar sig Öpartiet, elever och skolpersonal att detta redovisas i anslutning till insändaren med sakskäl. I annat fall förväntas att Arrivas ledning ger erforderliga instruktioner till chaufförerna om angöring av Munsö skolas hållplats.

Desiree Björk, Öpartiet

-----------------------------------------------------------

2015-07-01
Frågor att besvara på Kommunfullmäktiges sammanträde..
Vad är bakgrunden till ”att lägga planerna på att bygga ut Ekebyhovsskolan på is tills vidare”?
Läs pdf >

2015-03-26
Tidningsurklipp
Tätare turer bättre än kameror
Visa urklipp från Mälarö Tidning >

-----------------------------------------------------------

2015-03-17
Öpartiet hade ett välbesökt årsmöte i Kommunhusets
lokal Debatten.

Förutom de sedvanliga mötesärendena diskuterades Mälaröbornas trafiksituation och kommunmedborgarnas möjligheter att påverka det som händer och sker i kommunen. Öpartiet gör vad vi kan för att göra Ekerö till en mer öppen kommun.

Till ordförande omvaldes Desirée Björk och till kassör valdes Berth Fransson.

Desirée Björk / Robert Oberascher
Öpartiet

-----------------------------------------------------------

2015-02-12
Tidningsurklipp
Öpartiet: Vi vill göra färjan statlig.

Visa urklipp från Mälarö Tidning >

-----------------------------------------------------------

2014-09-16

Öpartiet tackar för alla röster i valet 2014
Alla röster är ännu inte räknade men som det ser ut nu så har vi tappat ett mandat i kommunfullmäktige men har i övrigt kvar samma positioner som tidigare.

Nu spänner vi musklerna och fortsätter vårt arbete för ett
bättre Ekerö, vi ser även fram emot en fortsatt dialog med
alla kommunmedborgare i vår Demokrati Blogg >

Med vänlig hälsning
Desirée Björk, ordf. Öpartiet

-----------------------------------------------------------

2014-09-09

-----------------------------------------------------------

2014-09-05
Öpartiets rullande Valstuga

Lördag 6 sept. ses vi i Nyckelby mellan 10:00-12:00.
Sen tar husvagnen paus. I årets valrörelse har Öpartiet varit på turné och gjort en egen "Eriksgata" med husvagnen, från Adelsö till Färentuna.

-----------------------------------------------------------

2014-08-10
Bloggen är igång
Öpartiets nya Blogg Demokratibloggen hittar du uppe till höger på alla webbsidor, orange symbol intill Facebook knappen. Välkommen dit och välkommen att planera och hjälpa till att skapa Ekerös framtid.

-----------------------------------------------------------

2014-08-06
Öpartiets nya hemsida aktiveras.
Det finns alltid risk att felaktigheter dyker upp, stora som små, när något är nytt. Vi blir mycket glada om du vill rapportera detta till webmaster@opartiet.se så åtgärdar vi detta snarast.

-----------------------------------------------------------

2014-03-17
Rädda Berget

Ljudklipp på YouTube om Öpartiets inställning till bussdepå i Enlunda. OBS! Ingen film, bara ljudupptagning.

-----------------------------------------------------------

2014-02-16
Årsmöte

Ett välbesökt årsmöte i Tappströmsskolan 12 februari.

Berth lämnade över ordförandeskapet till Desirée Björk.
Kassören Tommy Svensson omvaldes och två nya styrelsemedlemmar valdes in: Malin Karlsson och Anders Gustafsson. I övrigt valdes styrelsemedlemmarna om.

-----------------------------------------------------------

2014-02-16
Berth lämnar över ordförandeskapet till Desirée Björk

-----------------------------------------------------------

2014-02-10
Nya medlemmar

Vi säger varmt välkomna till våra nya medlemmar Malin, Sandra och Anders.

-----------------------------------------------------------

2014-02-10
Nya medlemmar

Vi säger varmt välkomna till våra nya medlemmar:
Malin, Sandra och Anders.

-----------------------------------------------------------

2013-09-05
Möte med Företagarna

Företagarna Ekerö-Sundbyberg bjöd in till möte med kommunens näringslivsråd. Eftersom Öpartiet inte sitter i näringslivsrådet eller något annat beredningsorgan fick vi en speciell inbjudan, där man tryckte särskilt på att man är intresserad av vilka åsikter som kommunens tredje största parti har i näringslivsfrågor.

Desirée Björk och Inger Blomberg deltog och fick många bra synpunkter på hur politiken kan stödja det lokala näringslivet. Vi fick också en god lunch och tackar för den och för inbjudan.

-----------------------------------------------------------


Motion och
Interpellation
2015
 
2015-12-13
Spårbunden kollektivtrafik.
Ekerös trafiksituation är besvärlig. Spårvagnar är miljövänligt.
Läs pdf >

2015-10-04
Yttrande över SL neddragningar
Läs pdf >

2015-10-01
Fria skolmåltider till lärare/personal i matsalen tillsammans med elever/barn.
Läs pdf >

2015-09-30
Uppförande av ett stationärt turist- och besökscenter samt infotavlor
Läs pdf >

2015-09-30
Uppdrag att kartlägga och analysera PFOS i mark, fisk och dricksvatten.
Läs pdf >

2015-06-16
Kommunalt övertagande av
Närlunda/Stockby vägföreningar.
Läs pdf >

2015-06-16
Motion om vänthall och toalett vid
Munsö färjeläge vid sjöängen.
Läs pdf >

2015-04-21
Försäljning av kommunal mark, hantering.
Läs pdf >

2015-04-24
Rådslag, översiktsplan 2018-2030
Läs pdf >

2015-03-12
Testresenärsprojektet för Ekeröbor.
Läs pdf >

2015-03-11
Ökat antal papperskorgar inom
Ekerö kommun för olika sorters avfall.
Läs pdf >


Motion och
Interpellation
2014
 
2014-12-10
Ökat antal angöringsplatser för planerad Pendelbåtstrafik.
Läs pdf >

2014-12-10
Ökad trafiksäkerhet.
Prästgårdskurvan – Nyckelby gård Hastighetsbegränsning till 50 km/h
Läs pdf >

2014-10-08
Högre trafiksäkerhet vid parkeringsplatsen Ekerö centrum/Ångbåtsvägen
Läs pdf >

2014-10-01
Ändrat huvudmannaskap för Ekeröfärjan – förändring till allmän färjeled
Läs pdf >

2014-09-25
Beställar- utförarorganisationen ersätts av en normal nämndstyrd organisation
Läs pdf >

2014-09-25
Rapportering av anmälningar/rättsprocesser
Läs pdf >
 


2013-09-01

Riksorganisation för lokala partier bildad
Pressmeddelande från Öpartiet och Lokala partiers nätverk

I dag har det andra steget tagits till att bilda ett nationellt nätverk för lokala partier i Sverige. Steget togs på hotell Scandic i Bollnäs vid ett nationellt möte med 30 representanter för 12 lokala partier. I hela Sverige finns lokala partier i mer än hälften av Sveriges 290 kommuner.

- Syftet med nätverket är att stärka den lokala demokratin och den växande skaran av lokala partier, säger Ylva Forslid och Desirée Björk, Öpartiet .

Forskningen visar att Nya partier ofta uppstår när etablerade partier misslyckas med att fungera som kanaler mellan väljare och politiska beslutsfattare

En interrimsstyrelse valdes.
Uppdraget till interrimsstyrelsen är att tar fram förslag på värdegrund, sakfrågor att driva och skapa en plattform för erfarenhets- och kompetensutbyte mellan de lokala partierna i Sverige. Till nästa träff i mars är uppdraget att öka antalet lokala partier som samverkar.

De partier som deltog i möte var förutom Öpartiet: Bollnäspartiet, Drevvikenpartiet i Huddinge kommun, Knivsta.nu, Malung-Sälenpartiet, Morapartiet, Roslagspartiet i Österåkers kommun, Sandviken –
Ny ordning, Socialaradikala demokraterna i Ljusdal, Sorundanet i Nynäshamns kommun, Tullingepartiet i Botkyrka kommun och
Vägen till Livskvalitet.

-----------------------------------------------------------

 

2013-08-27

Möte med trafikverket om Adelsöfärjan

Den 27 augusti träffade Desiree Björk och Robert Oberasher, Öpartiet, trafikverkets nationella färjesamordnare , Karl-Erik Gustavsson, med anledning av den namninsamling Öpartiet genomförde efter att vår motion om ökad färjetrafik till Adelsö avslogs av alla andra partier i kommunfullmäktige.

Detta motiverades med att Adelsöborna inte ansåg att de behövdes tätare trafik. På bara några timmar fick vi ihop 543 namn som ansåg att trafiken på färjan behöver förbättras.

Namninsamlingen överlämnades och det blev en bra diskussion där Desiree och Robert fick lämna de tre viktigaste önskemålen om trafiken : 20 minuters trafik fram till 21.00 , 23.30 turen ska bli ordinarie tur samt möjlighet att kalla färjan även nattetid.

-----------------------------------------------------------

2013-06-03

Öpartiet hade kafé på Ekebyhov på Mors Dag


Mycket gott fikabröd, slottspajen lika populär som vanligt.
Ölaget spelade härlig folkmusik och det var god tillströmning av kaffegäster ända tills det började regna.

-----------------------------------------------------------

 

2013-04-03

Kongress i Stockholm
Positivt möte med lokala partier.
30 representanter från elva lokala partier i Sverige möttes i helgen för att diskutera gemensamma samarbetsfrågor. Partierna har alla platser i olika kommunfullmäktige och deltog för första gången i den nystartade kongressen för lokala partier.

– Mötet överträffade våra förväntningar, engagemanget var stort.

Föreläsare var statsvetaren Niklas Bolin från Mittuniversitet som talade om nya partiers framgångsfaktorer och vad vi kan lära av det samt Adiam Tedros från ICLD/Internationellt centrum för lokal demokrati.

– Det var slående hur lika erfarenheter vi har från våra kommuner.

I Sverige finns 174 olika lokala partier med mandat i kommunfullmäktige i 145 kommuner. Under 2000-talet har antalet vuxit kraftigt.

Nu ska vi fundera över vilka former vårt samarbete ska ha i framtiden. Helt klart är att vi har nytta av att dela med oss av våra erfarenheter av det lokala politiska arbetet. Kongressen beslutade att hålla nästa möte i slutet av augusti. Det kommer att bli i Bollnäs i regi av Bollnäspartiet.

-----------------------------------------------------------

 

2013-02-20

Återvinningsstation på Adelsö
Äntligen finns det en ny återvinningsstation på Adelsö!
Att finna en ny plats för återvinning på Adelsö har varit en fråga Öpartiet drivit sedan den gamla stationen försvann. Redan för tre år sedan föreslog Öpartiet att en återvinningsstation skulle placeras på den plats där återvinningsstationen nu är i bruk. Men det ansåg inte de fyra allianspartierna, så förslaget ”röstades ner”. Särskilt Centerpartiet ansåg att det kunde vara fara för världsarvet att placera den där!?

Om man från början hade tagit fasta Öpartiets förslag, så hade återvinningsstationen varit i bruk över två år nu. Nu har alliansens kvarnar malt färdigt och Moderaterna tagit sitt förnuft till fånga och antagit Öpartiets förslag till placering av återvinningsstationen.

Så vi säger bara: Bättre sent än aldrig ! Grattis alla Adelsöbor!

-----------------------------------------------------------

2013-02-07

Kommunen omprövar inte Miljönämndens beslut

Enligt uppgift på Ekerö kommuns hemsida kommer Miljönämndens beslut att stänga barackerna vid Träkvistaskola inte att omprövas.

Det är glädjande att beslutet som togs i fullständig demokratisk ordning kommer att gälla. Att kommunalrådet Carpelan accepterar det demokratiskt fattade beslutet och istället riktar in sig på att lösa lokalproblemet i Träkvista är bra tycker vi i Öpartiet.

Vi lyfter också på hatten för Miljönämnden som i första hand tittade på miljön och inte lät sig styras av de praktiska problem som eventuellt kunde uppstå pga beslutet om stängning

-----------------------------------------------------------

   

2013-02-05

Måttet är rågat på Träkvistaskola
Miljönämnden i Ekerö kommun beslöt på sitt sammanträde i förra veckan att stänga barackerna vid Träkvista skola.

Anledningen är att barackerna har svåra fukt och mögelskador. Det är inget nytt problem utan elever och personal har mått dåligt under längre tid. Miljönämnden stänger nu lokalerna från och med första mars.
Detta demokratiskt fattade beslut accepteras inte av Peter Carpelan utan han försöker nu få Miljönämnden att ändra sig.

Till grund för beslutet ligger en utredning om innemiljön och en skrivelse från personalen, som gör att måttet nu är rågat. Det måste hända någonting. Det är väldigt kort varsel innan skolan ska stängas, är det rimligt?

Bernt Richloow som sitter i Miljönämnden för Öpartiet kommenterar beslutet i en intervju med Radio Stockholm :
– Det här är ju ingen nyhet för kommunen så det här skulle ju ha gjorts för länge sedan. Nu vet vi att det är en skadlig miljö, ska vi då låta våra barn gå där? Nånstans måste man dra en gräns och den är nu.
Här kan höra hela intervjun med Bernt Richloow >
(mp3, 7mb)