Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 


Ekerö kommun ska vara en bra kommun att växa upp i.
Vi ska ha en modern skola och vara en av landets bästa skolkommuner. För att bli det måste vi ha små barngrupper och flera behöriga och inspirerande lärare. Vi behöver ändamålsenliga och väl underhållna lokaler.
Alla barn ska känna sig trygga i sin skola.

Högre löner och tydligare karriärmöjligheter för lärare är viktigt för att den svenska skolan ska fungera bra framöver. Lärare ska inte behöva ägna orimligt mycket tid åt administrativa sysslor.

Skollagen säger att varje elev ska ges så mycket stöd att målen nås, och det måste vi uppnå i Ekerö. Det är dessutom av stor vikt att lärare och elever får en så god arbets- och lärandemiljö att Ekerö kommun kan ses som en bra arbetsgivare dit man gärna söker sig.

Den kommunala skolan i Ekerö ska hålla så hög kvalitet att barnen och eleverna väljer att gå där även när det finns privata alternativ.

Tionde bästa skolkommun
Öpartiet anser att vi ska sträva efter att vara en av landets tio bästa skolkommuner, men det räcker inte att bara titta på meritvärdet i årskurs 9 för att kunna kalla sig en av landets bästa. Skolan är en komplex verksamhet där flera faktorer måste vägas in. Öpartiet har i alla budgetförslag visat att vi vill satsa extra på skola och förskola.

Mindre barngrupper
I den pedagogiska debatten i Sverige i dag oroas experterna över små barn i stora grupper. Stora barngrupper med få vuxna riskerar att skada småbarnens utveckling. I ett- och tvåårsåldern utvecklas barnens hjärnor snabbare än någon gång senare i livet. Om små barn inte får möjlighet att knyta an till vuxna och bli sedda finns det risk att de blir störda, framför allt i sin emotionella och språkliga utveckling.
Kanske är det ett av skälen till att vi i dag har problem med läsinlärningen bland våra skolbarn och skadegörelse runt om i kommunen? Öpartiet vill därför ha en satsning på mindre grupper för de små barnen.

Ökad lärartäthet
Ekerö kommun har i dag låg lärartäthet, under riksgenomsnittet.
Lärartätheten och andelen behöriga lärare är viktiga faktorerna för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig kunskap. Därför behöver vi flera behöriga lärare.
Öpartiets mål är att Ekerö kommun åtminstone ska kunna mäta sig med övriga kommuner i länet. I kommunens förskolor är läget katastrofalt, endast en tredjedel av förskollärarna är behöriga.

Friskolor med pedagogiska idéer
Friskolor med pedagogiska idéer kan vara värdefulla komplement till de kommunala skolorna. De ger utrymme för pedagogiska idéer som inte ryms eller kan utvecklas i den kommunala skolan. Friskolor med enbart vinsten som drivkraft behöver vi inte.
Varje enskilt fall ska prövas. Det ska finnas mycket tydliga krav från kommunen på full insyn, handlingsoffentlighet, kvalitet, lärartäthet med mera. Ett absolut krav från kommunens sida ska vara att friskolan tillämpar grundlagens offentlighetsprincip och att det så kallade meddelarskyddet ska gälla för de anställda. Öpartiet kan inte acceptera att insynen i våra barns skolor blir sämre.
Friskolorna har sin inkomst från kommunala skattemedel och därför måste invånarna ha insyn i skolornas budget.

Barn med behov av särskilt stöd
Resurser för att stötta barn med särskilda behov behövs också ute i skolorna. Det resursteam som finns centralt i kommunen räcker inte. Öpartiet anser att det måste finnas fler utbildade speciallärare/specialpedagoger i kommunens skolor och förskolor. Det är också viktigt att stödet till dessa elever säkerställs också under den tid de tillbringar på fritids. I dagens Ekerö är det inte alltid så. Öpartiet vill att resurserna följer med barnen hela dagen så att de får det stöd och den uppmärksamhet de behöver för sin utveckling.

Fritidshem
Kvaliteten och organisationen av kommunens fritidsverksamhet måste
ses över. Idag är barngrupperna stora och alltför få fritidspedagoger
finns i verksamheten.

Stöd till unga
I Ekerö kommun ska det finnas minst tre fältassistenter på heltid. De ska tjänstgöra på de tider när behovet är störst, det vill säga kvällar och helger, och i alla delar av kommunen. Fältassistenterna ska ha ett nära samarbete med fritidsgårdarna och föräldravandrarna. Kommunens unga som är på väg att tappa greppet ska fångas upp och få hjälp. Öpartiet vill också satsa på förbättrad och utökad elevvård, vilket innebär att det ska finnas en skolsköterska och en kurator på varje skola.

Hjälp till utsatta barn
Öpartiet vill att alla barn ska vara medvetna om sina rättigheter och att de ska veta var de kan få hjälp om de hamnar i en utsatt situation och att de vågar ta steget att söka hjälpen. För att nå dit vill vi vända oss till alla barn i Ekerös skolor med projektet “Barn i Ekerö”. Detta projekt ska också syfta till att ge ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter i vid mening.

Barn och ungdomsbokslut
Det bör vara självklart att barn och ungdomar bereds plats i diskussionen om
framtid och tillväxt. Det är ju de som är framtiden. Genom att satsa på barn och ungdomar och se på hur besluten påverkar dem ser vi också framåt och skapar tillväxt. Flera kommuner runt om i Sverige gör i dag barn- och ungdomsbokslut där samtliga kommunala verksamheter årligen utvärderas utifrån aspekten “ungdomars perspektiv”. Många kommuner har också valt att gå med i Nationella Nätverket för Ungas Inflytande (NUNI) som är ett stödjande nätverk för kommuner som vill utveckla sitt arbete med ungas delaktighet och inflytande.
Öpartiet vill att även Ekerö kommun gör ett barn- och ungdomsbokslut varje år och att kommunen går med i NUNI.

 
Ekerö
kommun
ska vara
en bra
kommun
att
växa
upp i
.