Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

I Svenskt Näringslivs rankningar av kommunernas
företagsklimat ser Ekerö ut att vara på väg åt rätt håll, men fortfarande rätt långt ner på listan.

Det hjälper inte att predika om att underlätta för företagandet. Det handlar om att se att företagen i kommunen bär upp en stor del av vårt välstånd.

Företagen är inte en belastning som tvingar kommunen till investeringar i infrastrukturer. De är i stället en tillgång som kan skapa flera arbetstillfällen i vår kommun. Öpartiet vill fortsätta att utveckla näringslivsklimatet i dialog med företagarna.

Även datatrafiken behöver motorvägar: Fiber!
Vi måste få Ekerö kommun att kraftfullt verka för att få kommunen in i framtiden. Vi behöver bygga ut fibernätet över hela kommunen för att stärka småföretagsamheten och göra det lättare för många anställda att då och då arbeta hemifrån.

Användningen av datorer och internet har ökat explosionsartat på senare år och telenätets kapacitet är ofta otillräcklig. Det är därför viktigt att kommunen samordnar och underlättar fiberutbyggnaden genom att t.ex. lägga ned fiberkablar när man bygger ut det kommunala va-nätet.

Jobb och företagande
Stimulera nystart av företag och turism Vi vill stimulera nystart av företag. Alla företag ska vara välkomna, med undantag av miljöförstörande industri. Turistnäringens utveckling ska särskilt uppmärksammas och stimuleras.Näringslivsprogram
Ekerö kommun har en näringslivspolicy som antogs 2011. Öpartiet anser att det inte räcker. Ett näringslivsprogram som fastställer mål och medel för att skapa ett gott företagsklimat i Ekerö kommun måste utarbetas. Programmet ska vara förankrat hos de företag som verkar i kommunen. Det ska utarbetas med hänsyn till miljö-, genus-, integrations-, mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Fler företag till Ekerö!
Huvudmålet för Ekerös näringslivspolitik ska vara att öka antalet arbetstillfällen i kommunen för att därigenom minska våra restider och öka vår valfrihet. Även företag utanför kommunen ska informeras om vilka fördelar det ger att etablera sig i Ekerö kommun. Näringslivsrådet ska ges i uppgift att hitta lämpliga kanaler för kampanjer kring detta.

Service är lösenordet
Ledstjärnan i kommunens kontakter med företagen ska vara service och dialog. Attityden ska vara att söka efter möjligheter och ta sig förbi begränsningar och svårigheter. Myndighetsutövandet får inte skymma att de förvaltningar som företagen kommer i kontakt med i första hand ska ha hög servicegrad som riktmärke.

All personal som direkt eller indirekt kommer i kontakt med företagen ska utbildas i att förstå småföretagens situation och vikten av att före beslut analysera beslutets konsekvenser för företagsamheten. Kommunens förvaltningar ska ha en sådan medvetenhet om företagandets villkor att de systematiskt stödjer tillväxten i det lokala näringslivet.

Näringslivskontor — en mötesplats för företagarna
Vi vill att hela Ekerö ska leva och att den lokala ekonomin ska blomstra.

I vårt Ekerö ska det finnas stöd för att gå från idé till verklighet.
Då behövs kompetens som hjälper de goda idéerna att utvecklas och bära frukt, bl.a. genom att hjälpa till med att söka EU-bidrag för produkt- och företagsutveckling. Engagemang och uppmärksamhet ska erbjudas alla företag i kommunen oberoende av om företaget är lokaliserat i centrumregionen eller i något ytterområde.

Minst 90 procent av företagen i kommunen ska ge kommunen godkänt betyg inom områdena näringslivsfrågor, plan- och bygglovsfrågor, miljö och hälsoskyddsfrågor samt mark- och exploateringsfrågor. Hjälp att söka EU-bidrag och uppsökande verksamhet måste finnas i Ekerö kommun.

Fler ungdomar i arbete
Ekerö kommun ska särskilt uppmärksamma de företag som tar ett ansvar för de människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel ungdomar. Det är önskvärt med gemensamma projekt med målet att flera ungdomar, än vad som är fallet i dag, ska ha arbete i de företag som verkar i kommunen. Dessutom behövs en inventering av praktikplatser.Upphandlingar
Ekerö kommun ska på alla sätt underlätta för företag i kommunen att
delta i kommunens upphandlingar.

Kommersiella lokaler/ Villakontor
Vid nybyggnad och ombyggnad av flerbostadshus ska alltid möjligheterna att tillföra kommersiella lokaler analyseras. Många företag bör kunna drivas i så kallade villakontor. Kommunen ska medverka till sådana lösningar med kombinerat företagande och boende.

Unga egenföretagare
Den svenska arbetsmarknaden har förändrats. Globaliseringen kommer under många år framåt att innebära att arbetstillfällen flyttas från Sverige. Många unga människor kommer inte att ha något annat alternativ för sin försörjning än att bli egenföretagare.

Kommunens högstadieskolor måste därför inom ramen för läroplanen lägga särskild vikt vid att informera om företagandets villkor och vikten av gedigna baskunskaper för framgångsrikt egenföretagande.
Barnens entreprenörslust ska stöttas – från förskolan och framåt.