Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

Ekerö ska som ekokommun möjliggöra och stimulera
en hållbar miljöpolitik samt utveckla olika alternativ för
energi- och avloppsanläggningar, t.ex. bioreningsverk,
solpaneler och privata vindkraftverk.

Vi ska leva upp till begreppet ekokommun i praktiken och inte bara som läpparnas bekännelse i valtider. Det kostar att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle men det måste det få göra. Det är vi skyldiga kommande generationer efter åratal av misskötsel.
Att göra fel eller inte göra någonting alls kostar enormt mycket mer.
Följden kan i värsta fall bli irreparabla skador på människors och allt
levandes livsmiljö. Allt finns att vinna på en långsiktig, hållbar miljöpolitik.

Öpartiet vill att kommunen ska stödja
samåkningsprojekt liknande det som
startats på Adelsö.

Mälaren – toalett eller dricksvatten?
2,5 miljoner människor får sitt dricksvatten och äter fisk från Mälaren,
så även de som bor i Ekerö kommun och inte har egna brunnar.

Nedsmutsning och övergödning gör att vattnet inte når EU:s kvalitetskrav.
Förbudet att från och med 2015 släppa ut avloppsvatten från fritidsbåtar kommer att på sikt ge bättre vatten, men det räcker inte.

Tidigare undersökningar har visat på mycket höga halter av metaller och organiska miljögifter. Ett av de största hoten mot Mälarens vatten är förekomsten av bromerade flamskyddsmedel, t.ex. perfluoroktansulfat, PFOS, som under 80- och 90-talet spreds i stora mängder från bland annat brandsläckningsskum.

Bara i Stockholmsområdet finns 38 brandövningsplatser. Detta ämne har
också använts i kläder och möbler. PFOS bryts inte ner utan lagras i fisk
och giftet misstänks bland annat vara hormonstörande, skada levern och
ge cancer hos människor.

Öpartiet anser att förekomsten av PFOS är en miljöskandal som måste tas på fullt allvar. Det är av största vikt att Mälarens vatten ges högsta prioritet.

Öpartiet vill verka för att möjliga riskområden noggrant kartläggs, så att de kan saneras och Ekerös invånare i framtiden utan risk kan dricka vatten och äta fisk från Mälaren.

Strandskyddet
Öpartiet oroas av att kommunen gång på gång beslutar om avsteg från strandskyddet. Vi vill bevara och förstärka strandskyddet och värnar om medborgarnas rätt att ta del av Mälarens vackra stränder.

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp är det mest miljövänliga alternativet.
Därför ska kommunen verka för att det kommunala vatten- och avloppssystemet byggs ut där så är möjligt.

Det är också av största vikt att åtgärder görs i omvandlingsområdena, de
så kallade K2-områdena, för att skapa möjlighet för permanent boende.
Det är inte hållbart att år ut och år in säga “Nej, nej, nej!” till medborgarnas förslag till andra miljövänliga alternativ. I stället för att avslå en ansökan bör kommunen ge ett tidsbestämt tillstånd i avvaktan på att det vidtas åtgärder.

Avfallshantering
Det ska finnas stationer för miljöfarligt avfall i alla kommunens områden.
Därför ska de stationer som fanns tidigare återinföras. Öpartiet vill att
avfallshanteringen ska fungera fullt ut och vara likvärdig i kommunens
alla områden.
En översyn av stationer för kompostering bör göras.Biogas
I Stockholm måste även gasdrivna bilar köras på fossilt bränsle eftersom
det finns för lite biogas. Det leder för närvarande till dubbelt så stora
utsläpp som om bilarna körts på ren biogas.

En utmärkt råvara för att producera mer biogas är mat som slängs från hushåll och storkök. Även gödsel är en utmärkt råvara för biogasframställning. Öpartiet anser att Ekerö ska fortsätta ta till vara matavfall och gödsel för att producera biogas, samt undersöka möjligheterna till finansiering via EU-bidrag.

Radon
Radon i våra bostäder och dricksvatten orsakar enligt strålskyddsmyndigheten ca 500 lungcancerfall per år. Sverige har ett gränsvärde på 200 bq (becquerel) samtidigt som WHO sänkt gränsvärdet till 100 bq. Norge och flera andra länder har sänkt gränsvärdet till WHO:s rekommendationer, men inte Sverige.

Öpartiet anser att gränsvärdet även i Sverige bör sänkas till WHO:s rekommenderade gränsvärde. 500 cancerfall per år är 500 onödiga fall som kan undvikas med rätt åtgärder. Ekerö kommun kan följa WHO:s rekommendation för att värna om folkhälsan och underlätta åtgärder för sanering i radonhus och brunnar. Det finns högriskområden i Ekerö och detta ska beaktas vid nybyggnationer gällande tekniska åtgärder för att minimera riskerna.

Plöjningsfritt jordbruk sparar energi.
Öpartiet vill uppmuntra jordbrukare i kommunen till ekologiska åtgärder för att minska kväveläckaget. Ett exempel är metoden att inte plöja jorden före sådd. Den har med framgång prövats i flera länder, även i Sverige. Vinsten blir att det viktiga mikrolivet störs så lite som möjligt och i och med detta minskar behovet av bekämpningsåtgärder. De tysta bönderna, det vill säga maskarna, kan då ostört och i stor mängd ta hand om marken, luckra så att vatten och luft tillförs det i vanliga fall tilltryckta och halvkvävda matjordslagret. Här blir det förstås en kamp mot traditionen.

Att öka användningen av biogödsling med kvävebindande grödor i stället för konstgödsel, minskar läckaget av kväve till sjöar och vattendrag. En stor ekonomisk vinst är bränsleåtgången. På de plöjningsfria fälten med direktsådd går det åt 5 liter diesel per hektar. Med plog och harv skulle förbrukningen närma sig 30 liter per hektar.

I dag brukas mellan 10 och 20 procent av den svenska åkerarealen med plöjningsfria metoder. Internationellt talar forskare om en jordbruksrevolution. Försök visar att denna metod ökar skördarna med mellan 20 och 100 procent. Försök visar också att det går att binda ett gigaton kol per år i världens jordbruksmark. Det motsvarar 10 procent av de globala utsläppen totalt på ett år. För svenska bönder är det än så länge mest fråga om ekonomi. Arbetstiden är två timmar per hektar med plöjning. Utan plöjning är den insatsen nere i 20 minuter.

Ekologisk produktion
Efterfrågan på ekologiskt odlade grönsaker, frukt och bär ökar. Mälaröarnas utmärkta läge i storstadsregionen bör attrahera många som vill erbjuda marknaden ekologiskt närodlade produkter. Öpartiet vill att kommunen aktivt stimulerar och uppmuntrar ekologisk odling.
 
Skogsbruket
Skogsägare i Ekerö bör stimuleras till att
plantera en mångfald av träslag i stället
för ensidig plantering. Detta gynnar den
biologiska mångfalden och är inte lika
känsligt för yttre påverkan.

Blandskog lockar även ett rikare djur-
och fågelliv vilket gynnar hela miljön.

Lövträd är även effektiva kolsänkare.