Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid  
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

Kulturstrategin som fullmäktige antog i oktober 2005 pekar på en vilja att profilera sig som kulturkommun, men det finns en motvilja mot att låta kulturen få kosta, som om det vore förlorade pengar.

Kulturen ska självklart genomsyra hela verksamheten i Kulturens övärld.
Men före vår tid i politiken beslöts att kulturmedlen skulle smetas ut över alla nämnder och vad har blivit av detta? Ja, inte är det kulturdebatt som präglar nämndernas arbete i allmänhet. I stället vill Öpartiet att kulturmedlen ska tillbaka till kulturnämnden.

Kultur har en dokumenterat stärkande, läkande och fördjupande inverkan på människor. Därför vill vi kraftigt öka anslaget till kultur. Öpartiet vill att kommunen tar vara på sina kulturskatter och utvecklar dem.

Det är också av största vikt att vi satsar på kraftig marknadsföring och bygger besökscentra vid Drottningholm, Jungfrusund och Ekerö centrum samt placerar turistinformationen på lämpliga ställen, t.ex. Drottningholm, Jungfrusund, Träkvista, Sjöängen och Svartsjö slott.

Programverksamhet i skola och förskola
I det kulturella mötet får man definiera sig själv och ställa de svårare frågorna. Man fördjupas, utvecklas och inspireras. Därför vill Öpartiet att alla barn och unga i Ekerö ska ha likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser. Eftersom barn inte kan välja själva så är det en rättvisefråga att alla, även de som inte har föräldrar som söker upp barnkultur, ska få tillgång till denna. Vi vill införa intern programverksamhet för alla tre- till sextonåringar i kommunens skolor och förskolor.

Kulturombud
Öpartiet vill arbeta för att stärka kulturens roll inne i skolan. Ett sätt kan vara att införa ett system med kulturombud på alla skolor i kommunen. Kulturombuden ska ha ett tydligt mandat från rektor och en central roll på skolorna. De ska också vara mottagare av information från kulturlivet och vara delaktiga i de årliga ansökningarna till bland annat “Skapande Skola”.

 


Kultur för äldre

På samma sätt som i skolorna vill Öpartiet att ett system med kulturombud införs på hem- och dagverksamheter för äldre och funktionshindrade, och att en kulturbudget för detta öronmärks.

Kulturskola med individuell undervisning
Barn och unga är vår framtid. Genom att både satsa på ett större programutbud av professionella kulturutövare för barn och unga och det pedagogiska arbetet i kulturskola och skola, skapar vi en inspirerande uppväxtmiljö för alla, och förebygger sociala problem på sikt.

I vår kommun ska därför alla barn erbjudas en väl fungerande kulturskola. Det kan bland annat innebära återinförande av möjlighet till individuell undervisning och att äldre elever har möjlighet att fortsätta att delta i till exempel orkester- och konsertverksamheten. Dessutom vill Öpartiet sänka avgifterna i kulturskolan.


Kulturhus

Här i storstadens närhet har små och stora kulturevenemang med olika inriktning alla förutsättningar att bli succéer. Dessutom skulle evenemangen tillföra kommunen näringspolitiska fördelar med ökat företagande som följd. Därför vill vi satsa på anläggningar som är anpassade för både sport och kulturevenemang.Stödet till kulturföreningarna
I dag finns det ett stort antal kulturföreningar i kommunen. De är ofta den största kraften vad gäller initiativ och kreativitet på kulturområdet. Varje investerad krona i en kulturförening ger mångfalt igen. Öpartiet vill därför att stödet till kulturföreningarna och tillfälliga projekt kraftigt ska öka.

Biblioteken
Biblioteken är bland de viktigaste kulturbärarna i dag. Där pågår en digital utveckling som vi vill stödja. Genom att prioritera biblioteken stärker man kulturella och demokratiska värden. Öpartiet vill också satsa på skolbiblioteken.

Kulturarven/Världsarven
Vi har i vår vård två stora världsarv, Birka/Hovgården och Drottningholm. De ska på alla sätt värnas. Det finns dessutom många andra historiska platser, byggnader och miljöer i Ekerö kommun. Öpartiet vill att kommunen tar ansvar för att de sköts så att de kan hållas öppna för allmänheten. Vi ser gärna ett samarbete med berörda lokala föreningar. Dessutom vill vi marknadsföra våra kulturhistoriska tillgångar ut mot hela världen.

Naturvård
Vår största tillgång i kommunen är vår natur. Den vill vi vårda. Underhålla naturbaden, öka antalet cykelbanor m.m. De turister som besöker oss är ofta just friluftsmänniskor, d.v.s. skridskoåkare, skidåkare, båtfolk, paddlare, fågelskådare, fiskare, cyklister, vandrare, badare, ryttare etc. Vi vill värna strandskyddet och behålla stränderna tillgängliga för allmänheten.Simskola och kommunala bad
Simskola ska erbjudas gratis till alla barn i kommunen. Kommunala friluftsbad och simskolor behövs i alla kommundelar

Lokaler för ungdomar
Vi har en nollvision för alkohol- och drogbruk bland våra ungdomar.
Öpartiet vill därför satsa på flera lokaler i alla delar av kommunen. De ska också rymma verksamhet för de ungas egna initiativ. Det bör finnas mer plats och möjligheter för de ungdomar som inte vill hålla på med idrott att utveckla intressen inom it- och medieområdena.

I dag finns ”ungdomsgårdarna” lite varstans, inte bara i fysiska byggnader. Därför är det viktigt att fritidsledarna följer ungdomarna.

Men lokaler behövs också. "Fabriken" måste få nya lokaler för sin utmärkta verksamhet. Det är viktigt att ge utrymme för ungas egna initiativ men också att uppmärksamma unga som kanske inte själva är så initiativrika. Utåtriktad verksamhet för att uppmuntra ungdomarna är ett måste. Vi ska också arbeta för att våra unga flyktingar och invandrare får träffa andra ungdomar även utanför skolan och idrotten.

 
”Varje
investerad
krona i en
kulturförening
ger mångfalt
igen.”


Idrottsföreningar

Våra idrottsföreningar har stor betydelse för våra barns och ungdomars utveckling, hälsa och välbefinnande. Förutom den prestationsinriktade idrotten är det viktigt att motion, spontanidrott och friluftsaktiviteter får stort utrymme, och att både yngre och äldre deltar. Ett aktivt föreningsengagemang bidrar – oberoende av inriktning – till hälsa och välbefinnande. Öpartiet vill höja aktivitetsstödet till idrottsföreningarna.

Allaktivitetsanläggning vid Svanängen
Vi vill att det byggs en allaktivitetsanläggning på Färingsö.

En tredjedel av kommunens invånare bor på Färingsö.
I en allaktivitetsanläggning kan många olika aktiviteter erbjudas.
Även rena hobbyverksamheter kan rymmas under samma tak. Den ska vara en samlingspunkt för unga och gamla, med servering och miljöer som inbjuder till aktivitet.

Det skulle också göra det möjligt att utveckla sporter som i dag står stilla eller går kräftgång på grund av att det är slagsmål om inomhustider i kommunen.

Spontanidrott
Det är stor efterfrågan på Ekerös idrottshallar och idrottsplaner,. Det är framför allt kommunens föreningar som använder dem. Men om man inte är medlem i en förening, men ändå vill spela litet fotboll eller basket med sina kompisar finns det få ställen i kommunen att utöva spontanidrott på.

För att stimulera Ekeröborna till
rörelse och ökad hälsa vill Öpartiet att Ekerö skapar flera platser för spontanidrott. Det kan vara så enkelt som att utrusta skolgårdar med basketkorgar och enklare målburar som vem som helst kan använda.

Motionsspår
Flera motionsspår i kommunen måste ses över och i några fall förses med belysning. I motionsspåren måste hundar hållas i koppel hela året. Därför måste kommunens lokala ordningsstadga ändras.

Hästsport
Ekerö är en hästtät kommun. Det är många kommuninvånare som ägnar sig åt hästsport – i organiserad form via en ridskola eller att man rider man i ekerönaturen på egen eller lånad häst. Hästsporten domineras av flickor och får ett försvinnande litet stöd jämfört med “pojkidrotterna”.Öpartiet vill hitta former för att stödja hästsporten. Former som innebär en rättvis fördelning av resurserna. Vi vill också att kommunen återupptar den dialog man tidigare hade med olika hästintressenter. Kommunen måste komma till insikt om att ridstigar och tillgänglighet behövs i Ekerö för våra ryttare och för att vi alla ska kunna samsas om vår ovärderliga och sköra natur.

Driftsbidragen
Ersättningen till föreningarna för drift av kommunens anläggningar måste öka. I dag ska det vara gratis för barn och ungdomar att använda kommunens anläggningar. Så är det inte i våra ishallar. Ett ökat driftsbidrag gör det möjligt att sänka avgifterna något. Vi vill också att det inrättas en fond där föräldrar kan söka bidrag så att deras barn kan delta i aktiviteter som de annars inte skulle ha råd till.