Hem
Nyheter
Vår Politik
Om Oss
Engagera dig
Kontakt  
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M)

Fråga med anledning av inskränkning på lättare förtäring vid APT- möten för personal inom Ekerö Kommun.

Bakgrund.

Öpartiet har fått information om att det från och med nu i dagarna har tagits beslut om att cheferna inte får inköpa lättare förtäring såsom kaffe, the med tilltugg till APT-mötena för personal, utan personalen ska ordna detta själva. För förskolepersonal kan detta innebära att de inte får någon förtäring i sig, förrän långt in på kvällen eftersom mötena ligger i direkt anslutning till arbetspassets slut.

Detta beslut rimmar väldigt dåligt med tanke på kommunledningens frikostighet med kommunmedborgarnas skattemedel som har gått till lyxkonferenser med bubbel och spa m.m.

I och med att det framkom att det saknades en skriftlig policy för intern och extern representation och för kurser och konferenser, så la Öpartiet en motion i ärendet på KF december möte 2016.

Allt ska ske med måtta och kostnaderna ska hållas inom rimliga och försvarbara gränser.
Jag vill därför fråga dig

Fråga

1) Är beslutet en konsekvens av Öpartiets motion?

2) Tycker du att detta beslut är rimligt och försvarbart med tanke på bakgrunden till ställda interpellation?

3) Har du för avsikt att ändra detta beslut?

Desirée Björk, Ö-partiet
Adelsö 2017-04-10

Läs pdf original >


Interpellationssvar – Förtäring vid APT-möten
Dnr KS17/82-100

Kommunpolitikers främsta uppgift är att sätta upp politiska mål för kommunen, att se till att dessa uppnås och att bedriva ett aktivt arbete för att leverera största möjliga nytta för kommuninvånarnas gemensamma resurser.

Vi ska inte detaljstyra hur tjänstemännen väljer att lägga upp sina interna arbetsmöten eller vilken förtäring som erbjuds under dessa sammanträden. Då detta inte är en fråga med politisk koppling är det inte en konsekvens av Öpartiets motion, jag har inga åsikter om beslutet och jag kommer inte heller att försöka ändra på det.

Adam Reuterskiöld (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Läs pdf original >
 


Kommentar

Adam, du säger i ditt svar. Vi ska inte detaljstyra vilken förtäring som erbjuds under arbetsplatsträffar. Kontroll visar att flertalet kommuner har detaljreglerat förtäring vid interna möten. Det anses som trivselfrämjande åtgärder.

Jag citerar ett uttalande av vår kommundirektör: i senaste numret av Ekerö kommuns tidning.
"Ska vi kunna säkra en fortsatt positiv utveckling av kommunens verksamhet är det helt nödvändigt att vi som kommun är en attraktiv arbetsgivare med nöjda och stolta medarbetare."

Detta rimmar väldigt dåligt ihop med ditt svar Adam.

Vi anser att det ska finnas en likhetsprincip för alla medarbetares lika värde.

Men möjlighet finns att korrigera beslutet när Öpartiets motion behandlas.

Desirée Björk, Ö-partiet
Adelsö 2017-07-02