< Tillbaka till Öpartiets Nyheter

Mälaröarnas Nyheter 27 Januari 2021 sid. 26 >

Då Mälaröarnas Nyheter redigerade ner vår insändare kan du läsa
ursprungstexten här och klippet från tidningen längre ner på sidan.
 
Kommunala skolor eller friskolor?

Till M, KD, C, L och SD
Hur ser er framtida planering ut för skolor i Ekerö kommun?

Det är skillnad på rätten att driva skola som fristående aktör och rätten att ta ut obegränsat med vinst ur samma skola. Reformen från 1992 tillät fristående aktörer, inklusive vinstdrivande aktiebolag, att driva skolor. I samma reform introducerades det fria skolvalet. Fritt skolval är inte detsamma som fritt vinstuttag. Vi blandar ofta ihop dessa delar av dagens skolsystem och friskolereformen.

Flera av friskolorna har en strategi som bygger på att locka till sig lätt undervisade elever och sedan skära ner på undervisning och lärarkostnader. Deras vinster drivs direkt av den ökande skolsegregationen. När de självgående eleverna går över till friskolor står kommunen kvar med ett svårare elevunderlag. Om kommunen då väljer att höja skolpengen, måste även friskolornas skolpeng höjas. Det är en genialisk affärsidé. Vinstuttagen är inte populära bland väljarna, till skillnad från det fria skolvalet,. Mellan åren 2016 till 2019 gick Engelska skolan med 700 miljoner i vinst och Academedia med 2 miljarder i vinst. Aktieutdelning 46 respektive 139 miljoner.

Rätten till vinstuttag gör att stora friskolekoncerner expanderar. I många fall leder inte denna expansion till ett större urval av skolor. I kommuner där Engelska skolan etablerar sig leder det ofta till att en eller flera kommunala skolor kommer att läggas ner. Stora skolkoncerner har ofta som tillväxtstrategi att köpa upp små skolor i rask takt.

Ett fåtal skolkoncerner kommer att få en allt större andel av friskoleelever. Denna tillväxt kommer delvis att ske på mindre skolors bekostnad. Det är en utveckling som kommer att minska och inte öka valmöjligheterna i Ekerö kommun.

Vi förstår värdet av att tillåta skolor som erbjuder annan pedagogik än den som erbjuds inom kommunala skolor. Vi vill inte hindra eldsjälen, passionerade läraren eller föräldern från att driva en enskild skola.

Det går att värna om skolvalet utan att försvara skolkoncernernas vinster. Elever och föräldrar bör kunna välja skola bland både kommunala och andra alternativ. Med politiska medel går det att uppmuntra fler idéburna skolor som erbjuder alternativ pedagogik. Ett fritt skolval, med eller utan dagens system med skolpeng, är fullt förenligt med ett stopp för vinstdrivandeskolor. Skolpengen ska gå till skolan och till barn och ungdomars utbildning, inget annat.

Öpartiet
Stefan Björn
Ledamot i Barn och Utbildningsnämnden

 

Mälaröarnas Nyheter 27 Januari 2021 sid. 26 >

< Tillbaka till Öpartiets Nyheter