< Tillbaka till Öpartiets Nyheter

Till insändaren i Mälaröarnas Nyheter på sidan 34 >

Insändaren ovan i MN fick bara ha 2 500 tecken.
Originaltexten med 5 000 tecken och kan läsas nedan.


OM MÖRKNINGEN I VÅR KOMMUN.

Demokrati kräver öppenhet

Som kommunmedborgare och oppositionspolitiker är det skrämmande att se hur Alliansen mörkat och gått oss bakom ryggen i ärendet gällande ”Sanduddenskolan”. Det hör inte hemma i en demokrati.
Öppenhet är demokratins syre.

Sanduddens skola ska byggas ut till en F-9 skola. Kommunkontoret fick i april 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda hur utbyggnaden skulle ske.

I efterhand har vi fått veta att detta beslut resulterade i att konsultföretaget Catella anlitades för att undersöka om det fanns privata företag som var beredda att köpa skolan och bygga till den samt friskolor som var beredd att driva skolan.

Catella genomförde uppdraget och utarbetade ett förfrågningsunderlag som precenterades för kommunen. Förfrågningsunderlaget diariefördes inte. Ändå har kommunen betalat en halv miljon för uppdraget. Underlaget skickades vidare till ett antal företag. Några visade intresse och lämnade såväl indikativa bud som slutbud på en köpesumma för Sanduddens skola samt kontakter med friskolor. I oktober redovisades dessa bud till kommunalrådet Reuterskiöld, Barn och utbildningsnämndens ordförande Gerby samt kommundirektören.

Inget av det som beskrivits ovan fick vare sig kommunens medborgare eller vi i oppositionens politiker någon information om. Det fick vi först den 14 november. Men därvid hemlighölls fortfarande, att det redan då fanns fastighetsbolag som hade kontakter med friskolor och t.o.m. lämnat slutbud på Sanduddens skola.

Vare sig kommunens medborgare eller oppositionens politiker har fått ta del av Catellas slutredovisning. Även gentemot oss politiker i opposition hänvisas till sekretessen för att hemlighålla det hela, trots att alla fritidspolitiker har skrivit under sekretesslagen.

Först den 14 november redovisades ett förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Det gick ut på att sälja Sanduddens skola till ett privat företag, vilket i sin tur skulle ha en friskoleaktör som samarbetspartner. Men Reuterskiöld visste sedan oktober att flera fastighetsbolag t.o.m. lämnat slutbud på Sanduddens skola samt att de redovisat sitt samarbete med friskolor.

På det nya året precenterades inget nytt. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari 2017 vidhöll Alliansen sitt förslag att sälja och privatisera skolan. Men leden inom Alliansen började svikta, en ledamot från Liberalerna deltog inte i beslutet.

Under tiden hade en folkstorm växt fram, särskilt bland de boende i Sandudden. Varför skulle Sanduddens skola, sedd som Ekerös bästa, slås sönder? En friskola i Sandudden skulle ju dessutom kunna innebära att elever som bor där blev tvingade att gå i en annan skola, längre bort. Föräldrar, elever och personal protesterade och demonstrerade med en kraft och i en omfattning som tidigare inte skådats i kommunen.

Till slut blev folkstormen för stark. Först hoppade Liberalerna av beslutet, sedan Kristdemokraterna och Centern.

Den mörkning som redovisats ovan upprepas sedan vid försäljning av aktierna i Ekerö Bostäder. Den 16 december 2016 sammanträffar Reuterskiöld med VD för ett stort fastighetsbolag för att diskutera en försäljning av aktierna i Ekerö bostäder. Den 19 december skriver samme VD för fastighetsbolaget: ”Med referens till vårt möte den 16 december har xxx nöjet att härmed anmäla intresse att inträda som delägare i AB Ekerö Bostäder genom att förvärva del av bolaget”.

Efter mötet växlas mail och Reuterskiöld hänvisar VD:n att vända sig till Ekerö Bostäder för att få mer information om bolaget.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari – ca två månader senare - presenterar Reuterskiöld ett ordförandeförslag med texten: ”Då det kan finnas ytterligare aktörer/än Heimstaden/ på marknaden som är intresserade av att inleda ett partnerskap med AB Ekerö Bostäder föreslår Alliansen i Ekerö kommun att uppdraget breddas så även andra aktörer ges möjlighet att visa sitt intresse”.

Reuterskiöld nämner därvid inte att han personligen redan fört samtal med fastighetsbolag. En levande demokrati handlar om individers möjlighet till inflytande. Invånarna i Ekerö har i frågan om Sanduddens skola visat, att inflytande är möjligt. På samma sätt som invånarna gjorde 2012 när en stor majoritet sade nej till försäljningen av Ekerö Bostäder.

Efter att i efterhand kunnat ta del av hur Sanduddens skola handlagts och nu även vad som framkommit i ärendet gällande Ekerö Bostäder uppkommer onekligen frågan!

Hur sköts vår kommun egentligen?

En annan fråga som också tränger sig på är:
Varför denna rädsla för öppenhet – demokratins livsluft?

En levande demokrati handlar om individens möjlighet till inflytande.

Vi i Öpartiet vill ha en öppen medborgardialog som ska vara så självklar att den blir en verklig del i den kommunala beslutsprocessen. Dialogen är viktig i sig, men om den ska upplevas som meningsfull måste den också tillåtas påverka de beslut som fattas och därmed den verksamhet som bedrivs.

En levande demokrati kräver även en informerad opposition. Här är bristerna som visats stora.

Styrelsen för
Öpartiet


Till insändaren i Mälaröarnas Nyheter på sidan 34 >


< Tillbaka till Öpartiets Nyheter